Böter för överhastighet och vinterdäck

6.10.2021 18.47
Nyhet

Under de senaste dygnen har polisen genomfört trafikövervakning av hastigheten vid skolor och daghem resulterande i att ett antal fordonsförare delgivits böter. Några sammanstötningar har skett mellan bilar och rådjur på olika vägavsnitt inom Landskapet. Polisen har även genomfört övervakning av olika allmänna platser.

Polisen har övervakade trafiken vid skolor och daghem i Mariehamn samt Jomala. Två fordonsförare delgavs böter misstänkta för trafikförseelse, efter att ha överskridit den högsta tillåtna hastigheten vid platsen. Polisen vill påminna fordonsförare om att det är viktigt att iaktta särskild försiktighet vid platser där barn kan röra sig i trafiken.

I Mariehamn delgavs ytterligare bötesförelägganden för överhastigheter och trafikförseelse. I ett av fallen var fordonet även försett med vinterdäck. En annan fordonsförare framförde sin bil samtidigt som mobiltelefonen användes, vilket även det resulterade i böter.

I övrigt så har flera olyckor skett mellan personbilar och rådjur resulterande i materiella skador på flera av de inblandade fordonen. Polisen har även övervakat olika platser i förrebyggande syfte.

Nyheter Åland Ålands polismyndighet
barn
barn i skolåldern
daghem
läroanstalter
skolor
trafikförseelser
trafikövervakning
övervakning