Länkstig

Styrning och uppföljning av verksamheten hero

Styrning och uppföljning av polisverksamheten

Polisens verksamhet beslutas av Ålands Lagting. Närmaste politiska styrning är Styrelsen för Ålands polismyndighet.

Landskapsregeringen tillsätter en styrelse för polismyndigheten för den tid under vilken landskapsregeringens mandatperiod varar. Styrelsen består av sex medlemmar. Bland styrelsens medlemmar utser landskapsregeringen en ordförande och en vice ordförande. För varje medlem utses även en personlig ersättare, för vilken i tillämpliga delar bestämmelserna om medlemmar gäller.

Polisens verksamhet uppföljs via bland annat verksamhetsberättelse.

Uniformsjackor hänger på klädhängare.

Navigeringsmeny

Mötesprotokoll Styrelsen för Ålands polismyndighet rubrik

Mötesprotokoll Styrelsen för Ålands polismyndighet

Tidigare mötesprotokoll rubrik Styrelsen för Ålands polismyndighet

Tidigare mötesprotokoll

Styrelsen för Ålands polismyndighet ansvar uppgift infobox

Styrelsens ansvar och uppgifter

Styrelsen ska biträda polismästaren i arbetet med att utveckla myndighetens verksamhet mot de mål som lagtinget och landskapsregeringen satt upp för verksamheten. Styrelsen ska dessutom

  1. årligen besluta om samt tillställa landskapsregeringen polismyndighetens allmänna verksamhetsmål,
  2. årligen besluta om samt tillställa landskapsregeringen polismyndighetens budgetförslag,
  3. årligen besluta om samt tillställa landskapsregeringen en berättelse över polismyndighetens verksamhet,
  4. följa polismyndighetens verksamhet,
  5. ta aktiv del i arbetet med att utveckla polismyndighetens verksamhet,
  6. föreslå de åtgärder som styrelsen finner motiverade,
  7. avge utlåtanden i principiellt viktiga frågor som gäller polismyndigheten samt
  8. se till att alla delar av verksamheten fungerar på svenska.

Styrelsen får inte fatta beslut i polisoperativa frågor.