Mötesprotokoll 1-2022 Styrelsen för Ålands polismyndighet

Utgivningsdatum 4.5.2022 15.39
Nyhet

Mötesprotokoll, Styrelsen för Ålands polismyndighet.

Datum

Tisdagen 19.4.2022 kl. 09.00 - 12.05

Plats

Lagtinget, Sälskär

Närvarande

 • Dennis  Björk ordf.
 • Carola Wikström-Nordberg
 • Jessy Eckerman
 • Robert Söderdahl, avlägsnade sig kl. 10.40
 • Lotta Angergård
 • Johan Pawli
 • Johan Ehn
 • Mattias Henderson, anlände kl. 09.12

 1 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG: 
Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
BESLUT: 
Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört. Till sekreterare utses Johan Pawli och till protokolljusterare utses Carola Wikström-Nordberg. 

2 PROTOKOLL

FÖRSLAG: 
Protokollet justeras omedelbart efter mötet. 
BESLUT: 
Protokollet justeras omedelbart efter mötet.

3 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE, FRAMKOMNA ÖVRIGA ÄRENDEN

FÖRSLAG: Föredragningslistan godkänns. 
BESLUT: Föredragningslistan godkänns.

4 POLISMÄSTAREN INFORMERAR

 • Ukraina situationens inverkan på polisverksamheten (beredskapen)
 • Myndighetens årsberättelse
 • Myndighetens verksamhetsplan
 • Arbetsskyddets verksamhetsplan
 • Beslut om tobaksfri arbetsplats och arbetstid
 • Tankegångar om miljö för ökad trivsel
 • Dödsfallet i cellen 2021, andnings radar (studiebesök)
 • Gemensam blåljusmyndighet
 • Moped-ungdomarna / alla ungdomar
 • Sommarresurser (5+2+1)

FÖRSLAG: 
Informationen antecknas till kännedom. 
BESLUT: 
Informationen antecknas till kännedom.

5 INFORMATION OM ALARMCENTRALEN

Enhetschefen för alarmcentralen Johan Ehn informerar om aktuella ärenden alarmcentralen: 

 • beslut om att grunda en alarm- och lägescentral (15.4.2022)
 • sammanslagning av alarmcentralen och jouren i praktiken
 • fortsatta arbetet med integrationen av Alarm- och Erica

FÖRSLAG: 
Informationen antecknas till kännedom. 
BESLUT: 
Informationen antecknas till kännedom.

6 POLISHUSBYGGET

 • Allmän Info
 • lnvigningsfest för polishuset i juni

FÖRSLAG: 
Informationen antecknas till kännedom. 
BESLUT: 
Informationen antecknas till kännedom.

7 LAGSTIFTNING, FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

 • Laglighetsövervakningen

FÖRSLAG: 
Informationen antecknas till kännedom. 
BESLUT: 
Informationen antecknas till kännedom.

8 ÖVRIGA ÄRENDEN

 • Städupphandling till nya huset och dess kostnadseffekt
 • Påbörja beredningen för budgetbehandlingen

FÖRSLAG: 
Informationen antecknas till kännedom. 
BESLUT: 
Informationen antecknas till kännedom.

9 BESLUT

Uppdatering av myndighetens reglemente (alarm- och lägescentral)

FÖRSLAG: 
Reglementet fastställs enligt förslag. 
BESLUT: 
Reglementet fastställs. 

10 NÄSTA MÖTE

 • Tisdagen 21.6.2022 klockan 9-12. Mötet hålls på polishuset Strandgatan 27.

11 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades kl. 12:05.

 

Dennis Björk, ordförande

Johan Pawli, polismästare, sekreterare

Carola Wikström-Nordberg, protokolljusterare

Offentlig kungörelse Ålands polismyndighet