Mötesprotokoll 1-2022 Styrelsen för Ålands polismyndighet

Utgivningsdatum 4.5.2022 15.39
Nyhet

Mötesprotokoll, Styrelsen för Ålands polismyndighet.

Datum

Tisdagen 19.4.2022 kl. 09.00 - 12.05

Plats

Lagtinget, Sälskär

Närvarande

  • Dennis  Björk ordf.
  • Carola Wikström-Nordberg
  • Jessy Eckerman
  • Robert Söderdahl, avlägsnade sig kl. 10.40
  • Lotta Angergård
  • Johan Pawli
  • Johan Ehn
  • Mattias Henderson, anlände kl. 09.12

 1 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG: 
Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
BESLUT: 
Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört. Till sekreterare utses Johan Pawli och till protokolljusterare utses Carola Wikström-Nordberg. 

2 PROTOKOLL

FÖRSLAG: 
Protokollet justeras omedelbart efter mötet. 
BESLUT: 
Protokollet justeras omedelbart efter mötet.

3 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE, FRAMKOMNA ÖVRIGA ÄRENDEN

FÖRSLAG: Föredragningslistan godkänns. 
BESLUT: Föredragningslistan godkänns.

4 POLISMÄSTAREN INFORMERAR

  • Ukraina situationens inverkan på polisverksamheten (beredskapen)
  • Myndighetens årsberättelse
  • Myndighetens verksamhetsplan
  • Arbetsskyddets verksamhetsplan
  • Beslut om tobaksfri arbetsplats och arbetstid
  • Tankegångar om miljö för ökad trivsel
  • Dödsfallet i cellen 2021, andnings radar (studiebesök)
  • Gemensam blåljusmyndighet
  • Moped-ungdomarna / alla ungdomar
  • Sommarresurser (5+2+1)

FÖRSLAG: 
Informationen antecknas till kännedom. 
BESLUT: 
Informationen antecknas till kännedom.

5 INFORMATION OM ALARMCENTRALEN

Enhetschefen för alarmcentralen Johan Ehn informerar om aktuella ärenden alarmcentralen: 

  • beslut om att grunda en alarm- och lägescentral (15.4.2022)
  • sammanslagning av alarmcentralen och jouren i praktiken
  • fortsatta arbetet med integrationen av Alarm- och Erica

FÖRSLAG: 
Informationen antecknas till kännedom. 
BESLUT: 
Informationen antecknas till kännedom.

6 POLISHUSBYGGET

  • Allmän Info
  • lnvigningsfest för polishuset i juni

FÖRSLAG: 
Informationen antecknas till kännedom. 
BESLUT: 
Informationen antecknas till kännedom.

7 LAGSTIFTNING, FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

  • Laglighetsövervakningen

FÖRSLAG: 
Informationen antecknas till kännedom. 
BESLUT: 
Informationen antecknas till kännedom.

8 ÖVRIGA ÄRENDEN

  • Städupphandling till nya huset och dess kostnadseffekt
  • Påbörja beredningen för budgetbehandlingen

FÖRSLAG: 
Informationen antecknas till kännedom. 
BESLUT: 
Informationen antecknas till kännedom.

9 BESLUT

Uppdatering av myndighetens reglemente (alarm- och lägescentral)

FÖRSLAG: 
Reglementet fastställs enligt förslag. 
BESLUT: 
Reglementet fastställs. 

10 NÄSTA MÖTE

  • Tisdagen 21.6.2022 klockan 9-12. Mötet hålls på polishuset Strandgatan 27.

11 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades kl. 12:05.

 

Dennis Björk, ordförande

Johan Pawli, polismästare, sekreterare

Carola Wikström-Nordberg, protokolljusterare

Offentlig kungörelse Ålands polismyndighet