Hae aselupaa -heroalue -sv

Ansök om vapentillstånd 

I ärenden som handlar om vapentillstånd och vapen betjänar vi dig på polisstationer runt om i Finland. I kontaktuppgifter finns information om vilka tjänster som finns på din polisstation.

Information om hur man ansöker om vapentillstånd och till exempel vad du ska göra med vapen från ett dödsbo finns på polisens webbplats. 

Ta kontakt med Polisstyrelsens vapenförvaltning i fråga om näringstillstånd i vapenbranschen. Lagstiftning som rör vapenbranschen finns bland annat i skjutvapenlagen. 

Lupatiskit poliisiasemalla, ylhäällä jonotusnumeronäyttö.

Aseluvat -yleinen teksti -sv

Vapentillstånd

Polisen beviljar tillstånd att skaffa och inneha vapen och vapendelar. Vapentillståndsansökningar lämnas till polisinrättningen antingen via polisens elektroniska tjänst eller genom att besöka polisstationen personligen. Tillstånd att skaffa och inneha skjutvapen och gassprayer kan också beviljas en sammanslutning eller stiftelse som är registrerad i Finland eller som sköter offentliga uppdrag.

Man ska ha ett godtagbart användningssyfte för att skaffa och inneha skjutvapen och vapendelar. Sökanden måste dessutom uppfylla de krav som ställs för att få tillstånd.

Att lämna in ansökan personligen sker muntligt och den tjänsteman som mottar ansökan registrerar ansökan i polisens vapenregistersystem. Sökanden ska dock alltid motivera sin ansökan skriftligen. I elektroniska tjänst ska du fylla i blanketten själv och bifoga nödvändiga bilagor.

Vid ansökan om vapentillstånd behövs:

 • pass eller identitetskort. Avsaknad av sådana utgör inget hinder för att lämna in en ansökan. Du ska dock vara beredd på att fastställande av din identitet kan fördröja handläggningen.
 • de dokument som behövs för att motivera ansökan.
 • militärpass, intyg över fullgjord civiltjänst, uppbådsintyg eller ett beslut om befrielse från tjänstgöring.
 • intyg enligt användningssyftet för skjutvapnet.

Intervjuer i samband med vapentillståndsansökan

Det är möjligt att polisen kallar dig på intervju innan tillstånd beviljas. I vapentillståndsärenden intervjuas alltid

 1. personer som ansöker om sitt första skjutvapentillstånd
 2. personer vars föregående tillstånd beviljades för mer än tio år sedan
 3. vårdnadshavare till sökande av parallelltillstånd som har fyllt 15 men inte 18 år, när vårdnadshavaren ansöker om tillstånd för att förvara eller transportera vapen
 4. minderåriga sökande

Du blir kallad på intervju även i fall det kommer fram under ärendets handläggning att du eventuellt är olämplig att inneha skjutvapen av någon anledning (t.ex. våld, droger, hälsoproblem). 

De som ansöker om sitt första s.k. handvapentillstånd intervjuas vanligtvis. Man kan göra undantag från denna huvudregel på särskilda grunder, till exempel för en person med klanderfri bakgrund som länge ha utövat fritidsjakt och som ansöker om skjutvapen som avlivningsvapen vid jakt med fälla eller grytjakt.

Innehavsrätten till vapen gäller vanligtvis i ett år. Förvärvsrätt för vapen ges i regel för ett år, med särskilda skäl motiverat i högst två år. 

Uppvisande av vapen eller vapendelar

I några fall måste du visa upp skjutvapnet eller vapendelen som förvärvats innan tillståndskortet kan beställas. Vapnet eller vapendelen ska visas upp om:

 1. du har skaffat föremålet från en privatperson vars vapentillstånd har beviljats före den 1.1.2000. 
 2. du har importerat vapnet, vapendelen eller det effektiva luftvapnet eller tillverkat eller modifierat föremålet med stöd av ett tillstånd för privat tillverkning.

  Obs! I ovannämnda fall ska föremålet visas upp inom 30 dagar från förvärvandet, införseln, tillverkningen eller modifieringen.
   
 3. du har skaffat ett nytt vapen eller en ny vapendel från näringsidkaren  (vanligtvis från en vapenhandel).
 4. du har skaffat ett särskilt farligt skjutvapen eller vapendel som en vapensamlare.

Polisen kan också be dig att visa upp föremålet av andra anledningar. Då ska du uppvisa det i den utsatta tiden. 

När du uppvisar föremålet, ta med de sidor av förvärvtillståndet som hör till dig.

Kom ihåg, att även om du inte behöver uppvisa föremålet, måste du ändå anmäla polisen om anskaffandet inom 30 dagar. Du kan anmäla också via polisens elektroniska tjänst. Då ska du skanna och bifoga sidorna av förvärvstillståndet till anmälan. Du kan också anmäla genom att besöka polisstationen personligen. 

Villkor gällande den som får vapentillstånd

Du kan få vapentillstånd för förvärv av ett vapen om

 • du har fyllt 18 år
 • du utifrån ditt hälsotillstånd och ditt uppträdande anses vara lämplig att inneha ett skjutvapen och vapendelar.

 T.ex. en brottslig bakgrund eller drogmissbruk kan utgöra hinder för att få tillstånd.
Vapentillstånd för förvärv av pistol, miniatyrpistol, revolver eller miniatyrrevolver eller deras delar kan du dock få först när du har fyllt 20 år.

Om du innehar olovliga skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler, utgör innehavet inget hinder för att få tillstånd om du anmäler innehavet och om du självmant lämnar in dem till polisen.

Huomioi aselupaa hakiessa -haitarin johdanto -sv

Närmare information om vapentillståndsansökan

Nedan finner du närmare information om ärenden som gäller vapentillståndsansökan.

Aseluvat -haitari -sv

När kan vapentillståndet återkallas ax

När kan vapentillståndet återkallas?


Om du inte längre behöver skjutvapnet ska du be polisen om återkallelse av tillståndet.

Polisen kan återkalla ditt vapentillstånd om

 • din hobby har upphört
 • du inte längre behöver tillståndet för ditt arbete
 • vapnet har försvunnit eller stulits
 • ditt uppträdande eller din livsstil på annat sätt visar att du är olämplig att inneha vapen
 • du begår brott
 • du uppträder våldsamt 
 • du gjort dig skyldig till skjutvapenförbrytelse eller -brott eller du bryter mot tillståndsvillkoren.

Polisen kan återkalla sammanslutningens eller stiftelsens tillstånd om förhållandena, om tillståndsinnehavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för att beviljas tillstånd.

Polisen återkallar parallelltillståndet om innehavaren av huvudtillståndet som gett sitt samtycke, staten eller den minderårigas vårdnadshavare återkallar sitt samtycke.


Läs mera om vapen som tillhör dödsbo