Föredragningslista 3-2021 Styrelsen för Ålands polismyndighet 24.08.2021

Utgivningsdatum 6.9.2021 12.10 | Publicerad på svenska 6.9.2021 kl. 12.23
Nyhet

Föredragningslista 3-2021 Styrelsen för Ålands polismyndighet 24.08.2021.

Datum

Tisdagen 24.8.2020 kl. 09.00-14.00

Plats

Självstyrelsegården, Ådskär

 

22 Sammankallande och beslutförenhet, val av protokolljusterare

23 Protokoll, beslut om att justeras omedelbart efter mötet

24 Föredragningslistans godkännande, framkomna övriga ärenden

25 Polismästaren informerar
•    Sommarens verksamhet och Covid-19 inverkan på polisverksamheten
•    Tilläggsbudget (3)

26 Behandling av polismyndighetens inriktningsmål och budgetförslag
•    Inriktningsmålen
•    Budgetförslaget
•    Inbesparingsmöjligheterna

27 Information om Alarmcentralen

28 Polishusbygget

29 Lagstiftning, föreskrifter och anvisningar

  • Begäran om utlåtanden (riksbehörighet): Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personer i förvar hos polisen och till vissa lagar som har samband med den (7.10.2021)

30 Övriga ärenden

31 Nästa möte

32 Mötets avslutande


Vänligen meddela om förhinder och bruk av suppleant till [email protected]

 

Dennis Björk

Ordförande

 

Johan Pawli

Polismästare
 

Offentlig kungörelse Ålands polismyndighet