Mötesprotokoll 2-2021 Styrelsen för Ålands polismyndighet 15.06.2021

Utgivningsdatum 18.6.2021 10.05
Nyhet

Mötesprotokoll Styrelsen för Ålands polismyndighet.

Datum

15.06.2021 kl. 09.00 - 12.00

Plats

Självstyrelsegården, Ådskär

Närvarande

 • Dennis Björk, ordf.
 • Nina Lindfors
 • Jessy Eckerman
 • Robert Söderdahl
 • Lotta Angergård (Teams)
 • Camilla Hägglund-Palmqvist
 • Johan Pawli
 • Johan Ehn
 • Benjamin Fellman sekr.
 • Johan Uppgårdh

12 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

BESLUT: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört. Till sekreterare utses Benjamin Fellman och till protokolljusterare utses Nina Lindfors.  

13 PROTOKOLL

FÖRSLAG: Protokollet justeras omedelbart efter mötet.

BESLUT: Protokollet justeras omedelbart efter mötet.  

14 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE, FRAMKOMNA ÖVRIGA ÄRENDEN

FÖRSLAG: Föredragningslistan godkänns. 

BESLUT: Föredragningslistan godkänns.

15 POLISMÄSTAREN INFORMERAR

 • Budgetsituationen 2021
 • Budgetförslag 2022
 • LRs inbesparingskrav för åren 2022-2024
 • Senaste info om nya polis- och räddningsmyndighet
 • Sommarens verksamhet
 • Utvecklingsplaner för myndigheten

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom. 

BESLUT: Informationen antecknas till kännedom. 

Styrelsen betonar vikten av polisens förebyggande verksamhet. På ett allmänt plan understryks betydelsen av kontaktskapande verksamhet med barn och unga. Inom infrastrukturområdet betonas behovet av förebyggande insatser för att skydda landskapets vägar och broar mot skador till följd av transporter med överlast. Styrelsen önskar att myndigheten inför framtiden skall utreda en skapande av kapacitet att utföra vägning av tung trafik på väg. Polismästaren konstaterar att området hör samman med den satsning på trafikgrupp som styrelsen fört fram i förbindelse med budget 2021. Om tilläggsresurser krävs för skapa utrymme för förebyggande arbete bör det övervägas att begära tilläggsresurser för ändamålet.

16 INFORMATION OM ALARMCENTRALEN

T.f. alarmästare Johan Ehn informerar om aktuella ärenden i alarmcentralen:

 • ÅLARM
 • Personalsituationen

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom 

BESLUT:  Informationen antecknas till kännedom

17 POLISHUSBYGGET

Situationsrapport 

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom 

BESLUT:  Informationen antecknas till kännedom 

18 LAGSTIFTNING, FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personer i förvar hos polisen och till vissa lagar som har samband med den. Frist för svar 21.6.2021.

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.

BESLUT:  Informationen antecknas till kännedom.

19 ÖVRIGA ÄRENDEN

Andra ärenden:

 • Andra unika igenkänningstecken än namnskylt i fortsättningen tillåtna på polisens uniformer

FÖRSLAG: Ärendet fortsätts behandlas efter bordläggning under förra mötet.

BESLUT:  Styrelsen meddelar att myndigheten bedömer enligt egna behov.

20 NÄSTA MÖTE

Nästa möte hålls tisdagen 24.8.2021 klockan 09.00-14.00 (arbetslunch).

21 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades kl. 11.33
    

    

Dennis Björk, ordförande


Benjamin Fellman, sekreterare.


Nina Lindfors, protokolljusterare
 

Offentlig kungörelse sv Ålands polismyndighet