Mötesprotokoll 1-2021 Styrelsen för Ålands polismyndighet 30.03.2021

Utgivningsdatum 14.4.2021 11.45
Nyhet

Mötesprotokoll Styrelsen för Ålands polismyndighet

Datum

Tisdagen 30.3.2021 kl. 09.00 - 12.07

Plats

Lagtinget, Rödhamn

Närvarande

 • Dennis Björk ordf.
 • Carola-Wikström-Nordberg (teams)
 • Jessy Eckerman
 • Robert Söderdahl
 • Lotta Angergård (teams)
 • Camilla Hägglund-Palmqvist (teams)
 • Johan Pawli
 • Johan Ehn
 • Mattias Henderson
 • Johan Uppgårdh

1 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört. Till sekreterare utses polismästaren och till protokolljusterare utses Robert Söderdahl.

2 PROTOKOLL

FÖRSLAG: Protokollet justeras omedelbart efter mötet.

BESLUT: Protokollet justeras omedelbart efter mötet.

3 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE, FRAMKOMNA ÖVRIGA ÄRENDEN

FÖRSLAG: Föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Föredragningslistan godkänns.

4 POLISMÄSTAREN INFORMERAR

 • Myndighetens årsberättelse
 • Myndighetens strategiarbete
 • Myndighetens verksamhetsplan
 • Myndighetens arbetsskyddsplan
 • Covid-19
 • Sommarens utmaningar
 • Tilläggsbudget och budgetramar
 • Utvecklingsplaner for myndigheten

FORSLAG: lnformationen antecknas till kännedom.

BESLUT: lnformationen antecknas till kännedom.

 • Polismyndigheten tar fram kostnaderna för tolk- och översättningskostnaderna åt styrelsen och landskapsregeringen.
 • I samband med verksamhetsplanerna önskas tydlighet i kommunikationen mot allmänheten.
 • Polisstyrelsen samtycker till att alarmcentralen flyttas in i nya polishuset.

5 OMVANDLING AV TJÄNSTER

 • Enhetschef for alarmcentralen
 • IKT-koordinator

FÖRSLAG: lnformationen antecknas till kännedom.

BESLUT: lnformationen antecknas till kännedom.

6 INFORMATION OM ALARMCENTRALEN

T.f. alarmästare Johan Ehn informerar om aktuella ärenden i alarmcentralen:

 • Alarm
 • Säkerhetsgranskning ("KATAKAI"-light)
 • Alarmoperatörutbildning pa hösten 2021
 • Sommarpraktikant dagtid

FÖRSLAG: lnformationen antecknas till kännedom

BESLUT: lnformationen antecknas till kännedom

7 POLISHUSBYGGET

 • Situationsrapport

FÖRSLAG: lnformationen antecknas till kännedom

BESLUT: lnformationen antecknas till kännedom

8 LAGSTIFTNING, FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

 • Utlåtande om alkohollagen (inlämnat 16.2.2021)

FÖRSLAG: lnformationen antecknas till kännedom.

BESLUT: Informationen antecknas till kännedom.

9 ÖVRIGA ÄRENDEN

Andra ärenden:

 • lnfrastrukturavdelningens presentation
 • Motorfordonsmyndighetens placering
 • Polisföreningens arbetsskyddsärende: Arbetsskyddsärende, andra unika igenkänningstecken än namnskylt i fortsättningen tillatna på polisens uniformer

FÖRSLAG: lnformationen antecknas till kännedom.

BESLUT: lnformationen antecknas till kännedom. Medlemmarna i styrelsen tar arbetsskyddsärendet till sina partier och ärendet behandlas vidare på nästa möte. Polismästaren informerar polisföreningen om ärendets framskridande.

10 NÄSTA MÖTE

Nästa möte hålls tisdagen 15.6.2021 klockan 9-12.


11 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades kl. 12.07
 

Offentlig kungörelse Ålands polismyndighet