Föredragningslista 1-2021 Styrelsen för Ålands polismyndighet 30.03.2021

Utgivningsdatum 14.4.2021 11.19
Nyhet

Föredragningslista 1-2021 Styrelsen för Ålands polismyndighet 30.03.2021

Datum 

Tisdagen 30.3.2021 kl. 09.00-12.00

Plats

Lagtinget, mötesrum Rödhamn samt Teams

1 Sammankallande och beslutförenhet, val av protokolljusterare

FÖRSLAG: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:


2 Protokoll, beslut om att justeras omedelbart efter möte

FÖRSLAG: Protokollet justeras omedelbart efter mötet.
BESLUT:


3 Föredragningslistans godkännande, framkomna övriga ärenden

FÖRSLAG: Föredragningslistan godkänns
BESLUT:


4 Polismästaren informerar

 • Myndighetens årsberättelse
 • Myndighetens strategiarbete
 • Myndighetens verksamhetsplan
 • Myndighetens arbetsskyddsplan
 • Covid-19
 • Sommarens utmaningar
 • Tilläggsbudget och budgetramar
 • Utvecklingsplaner för myndigheten

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:


5 Omvandling av tjänster

 • Enhetschef för alarmcentralen
 • IKT-koordinator

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:


6 Information om Alarmcentralen

 • Ålarm
 • Säkerhetsgranskningar
 • Alarmoperatörutbildning
 • Sommarpraktikant

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:


7 Polishusbygget

 • Situationsrapport

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:


8 Lagstiftning, föreskrifter och anvisningar

 • Utlåtande om alkohollagen (inlämnat 16.2.2021)

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:


9 Övriga ärenden

 • Infrastrukturavdelningens presentation
 • Polisföreningens arbetsskyddsärende: Arbetsskyddsärende, andra unika igenkänningstecken än namnskylt i fortsättningen tillåtna på polisens uniformer

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:


10 Nästa möte


11 Mötets avslutande

Offentlig kungörelse Ålands polismyndighet