Mötesprotokoll 2-2022 Styrelsen för Ålands polismyndighet

Utgivningsdatum 18.7.2022 16.28
Nyhet

Mötesprotokoll, Styrelsen för Ålands polismyndighet.

Datum

Tisdagen 21.06.2022 kl. 09.07 - 11.30

Plats

Polishuset, 3 våningen, auditorium

Närvarande

  • Mia Schutten, vice ordf.
  • Jessy Eckerman
  • Robert Söderdahl
  • Lotta Angergård
  • Camilla Hägglund-Palmqvist, anlände 9.17
  • Johan Pawli
  • Adam Pellas

12 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG: 


Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

BESLUT: 


Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört. Till sekreterare utses Johan Pawli 
och till protokolljusterare utses Jessy Eckerman. 

13 PROTOKOLL 

FÖRSLAG: 


Protokollet justeras omedelbart efter mötet. 

BESLUT: 


Protokollet justeras omedelbart efter mötet. 

 14 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE, FRAMKOMNA ÖVRIGA ÄRENDEN 

FÖRSLAG: 


Föredragningslistan godkänns. 

BESLUT: 


Föredragningslistan godkänns. 

15 POLISMÄSTAREN INFORMERAR

• Sommarens verksamhet och resurser (6+2+1) 
• Möte med inrikesministeriet och försörjningsberedskapscentralen 17.6.2022 

FÖRSLAG: 


Informationen antecknas till kännedom. 

BESLUT: 


Informationen antecknas till kännedom. 

16 INFORMATION OM ALARM OCH LÄGESCENTRALEN 

• Fortsatta arbetet med integrationen av Alarm- och Erica 

FÖRSLAG: 


Informationen antecknas till kännedom. 

BESLUT: 


Informationen antecknas till kännedom. 

17 LAGSTIFTNING, FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR 

• Laglighetsövervakningen 
• Förordning om polisens uniform 

FÖRSLAG: 


Informationen antecknas till kännedom. 

BESLUT: 


Informationen antecknas till kännedom. 

18 ÖVRIGA ÄRENDEN 

  • Grunder för inriktningsmål och budgetförslag 

FÖRSLAG: 


Informationen antecknas till kännedom. 

BESLUT: 


Begärs tydligare kostnadsbild för att kunna förankra behoven. Polismästaren levererar 
informationen i Excel-form till medlemmarna samt skickar materialet som presenterades 
till lstanbul kommitteen 11.5.2022. 
Polismästaren förankrar behoven hos de medlemmar (representanter för partierna) som 
är frånvarande från mötet. Polismästaren bjuder in Vivan Nikula och Kristin Mattson till nästa möte för att få objektiv utomstående uppfattning om myndighetens arbete mot våld i nära relationer. 

19 BESLUT 

  • Inga beslut 

FÖRSLAG: 


Informationen antecknas till kännedom. 

BESLUT: 


Informationen antecknas till kännedom. 

20 NÄSTA MÖTE 

  • Tisdagen 23.8.2022 klockan 9-14. 

21 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötet avslutades kl. 11.30 

Mia Schutten, vice ordförande 

Johan Pawli, Polismästare, sekreterare

Jessy Eckerman, protokolljusterare

Offentlig kungörelse Ålands polismyndighet