Mötesprotokoll 4-2022 Styrelsen för Ålands polismyndighet

Utgivningsdatum 3.1.2023 16.13
Nyhet

Mötesprotokoll 4-2022 Styrelsen för Ålands polismyndighet

DATUM

Tisdagen 20.12.2022 kl. 09.00 - 11.18

PLATS

Polishuset 3. våningen, auditorium

NÄRVARANDE

 • Mia Schütten, vice ordf.
 • Carola Wikström-Nordberg
 • Jessy Eckerman
 • Lotta Angergård
 • Johan Pawli
 • Benjamin Fellman

 

32 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG:
Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört. Juridisk kunskap saknas men då inga beslutsärenden finns på agendan genomförs mötet.

BESLUT:
Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört. Till sekreterare utses Johan Pawli och till protokolljusterare utses Jessy Eckerman.

 

33 PROTOKOLL

FÖRSLAG:
Protokollet justeras omedelbart efter mötet.

BESLUT:
Protokollet justeras omedelbart efter mötet.

 

34 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE, FRAMKOMNA ÖVRIGA ÄRENDEN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.

BESLUT:
Föredragningslistan godkänns.

 

35 POLISMÄSTAREN INFORMERAR

Budgeten för verksamhetsåret 2023

 • Styrelsen för Ålands polismyndighet

SL 20 kapitel (sexualbrotten) ändras till 1.1.2023

 • Välfärdsområdens inverkan på polisens brottsutredning från och med 1.1.2023

Justitieombudsmannens oanmälda inspektion 8.11.2022 (förundersökning, alarm- och lägescentralen och förvaringslokalen)

Hovrättens dom

Personalbarometer och mvndiohetens egen enkät

FÖRSLAG:
Informationen antecknas till kännedom.

BESLUT:
Styrelsen önskar att landskapsregeringen informerar styrelsen om planerade ändringar i lagstiftningen och hur det påverkar styrelsens arbete under nuvarande mandatperiod.

Styrelsen önskar att polismyndigheten deltar i olika tillställningar där strafflagens 20 kapitel behandlas för att sprida information till olika aktörer i samhället.


36 INFORMATION OM ALARM OCH LÄGESCENTRALEN

 • Fortsatta arbetet med integrationen av Alarm- och Erica
 • Verksamheten under Alarm- och lägescentralchefens tjänsteledighet

FÖRSLAG:
Informationen antecknas till kännedom.

BESLUT:
Informationen antecknas till kännedom.


37 LAGSTIFTNING, FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

 • Landskapslag om tjänstinnehavare
 • Förslag om att myndigheten i framtiden själv får inrätta tjänster
 • Genomförs sannolikt under den här mandatperiods

FÖRSLAG:
Informationen antecknas till kännedom.

BESLUT:
Informationen antecknas till kännedom.


38 ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden.
 

Allmän diskussion fördes om preventivt arbete, våld i nära relation, ungdomar, barnahusmodellen med mera.

FÖRSLAG:
Informationen antecknas till kännedom.

BESLUT:
Informationen antecknas till kännedom.


39 BESLUT

Inga beslut

FÖRSLAG:
Informationen antecknas till kännedom.

BESLUT:
Informationen antecknas till kännedom.


40 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades kl. 11.18.

 

Mia Schütten, ordförande

Johan Pawli, polismästare, sekreterare

Jessy Eckerman, protokolljusterare
 

Offentlig kungörelse Ålands polismyndighet