Mötesprotokoll 3-2022 Styrelsen för Ålands polismyndighet

Utgivningsdatum 3.1.2023 15.57
Nyhet

Mötesprotokoll Styrelsen för Ålands polismyndighet

Datum

23.08.2022 kl. 09.00 - 14.01

Plats

Polishuset, 3. våningen, auditorium

Närvarande

 • Dennis Björk, ordf.
 • Mia Schütten, vice ordf.
 • Carola Wikström-Nordberg
 • Jessy Eckerman
 • Lotta Angergård
 • Camilla Hägglund-Palmqvist
 • Johan Pawli, sekr.
 • Johan Ehn
 • Vivan Nikula, punkt 1 hörande
 • Kristin Mattsson, punkt 1 hörande
 • Johan Uppgårdh

 

22 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG:
Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT:
Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört. Till sekreterare utses Johan Pawli och till protokotljusterare utses Mia Schutten.


23 PROTOKOLL

FÖRSLAG:
Protokollet justeras omedelbart efter mötet.

BESLUT:
Protokollet justeras omedelbart efter mötet.

 

24 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE, FRAMKOMNA ÖVRIGA ÄRENDEN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.

BESLUT:
Föredragningslistan godkänns.


25 POLISMÄSTAREN INFORMERAR

Budgetförslag

Hörande av lstanbulkommitteens sekreterare Vivan Nikula samt specialsakkunnig Kristin Mattsson

 • Temat våld i nära relation behandlades. Önskan framfördes att alla inom polismyndigheten skulle ha kunskap om temat och genomgå utbildning. Önskemål om att tematiken stärks inom myndigheten och att en handlingsplan skapas. Vikten av bemötande lyftes och även HBTQA temat lyftes. Önskemål om att polisen stärker samarbetet med andra aktörer lyftes. Största behov för utveckling anses ligga i den preventiva verksamheten och effektivering av utredningsarbetet samtidigt som man anser att problematiken kring mäns våld mot kvinnor tydligare behöver skrivas ut.

Behandling av inriktningsmål och budgetförslag

 • TB3 (16.8)-till kännedom

Beredskapsärenden

Ändring av kontorsarbetstid till periods arbetstid (kommissarietjänst)

FÖRSLAG:
Informationen antecknas till kännedom.

BESLUT:
lnriktningsmålet ett ändras så att tematiken kring våld i nära relationer bibehålls samtidigt som den preventiva delens betydelse betonas.


26 INFORMATION OM ALARM OCH LÄGESCENTRALEN

 • Fortsatta arbetet med integrationen av Alarm- och Erica
 • Verksamheten under Alarm- och lägescentralchefens tjänsteledighet

FÖRSLAG:
Informationen antecknas till kännedom.

BESLUT:
Informationen antecknas till kännedom.
 

27 LAGSTIFTNING, FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

 • Laglighetsövervakning
 • Förordningen om polisens uniform
 • Utlåtande av vägtrafiklagen


FÖRSLAG:
Informationen antecknas till kännedom.

BESLUT:
Informationen antecknas till kännedom.

28 ÖVRIGA ÄRENDEN


Inga övriga ärenden.


29 BESLUT

 • Polismyndighetens budgetförslag godkänns. Polismyndigheten skriver om inriktningsmål ett och dess motiveringar. Den omarbetade texten samt de idag oklara kostnaderna relaterade främst till ÅDA sänds till medlemmarna senast 26.8 och medlemmarna godkänner texten per email senast måndagen 29.8. Vid akut behov kan ett snabbmöte sammankallas.


30 NÄSTA MÖTE

•    Ordförande och polismästaren sammankallar nästa möte omedelbart efter att budgeten är behandlad och godkänd (december).
 

31 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades kl. 14.01

 

Dennis Björk, ordförande

Johan Pawli, polismästare, sekreterare

Mia Schütten, protokolljusterare
 

Offentlig kungörelse Ålands polismyndighet