Mötesprotokoll 3-2021 Styrelsen för Ålands polismyndighet 24.08.2021

Utgivningsdatum 6.9.2021 13.13
Nyhet

Mötesprotokoll 3-2021 Styrelsen för Ålands polismyndighet 24.08.2021

Datum 

Tisdagen 24.08.2021 kl. 09.00-13:51

Plats

Självstyrelsegården, Ådskär

Närvarande

 • Dennis Björk ordf.
 • Nina Lindfors
 • Carola Wikström- Nordberg till kl 11:45 22-26
 • Dan Nylund från kl 12:45 27-32
 • Jessy Eckerman
 • Robert Söderdahl till 12:45 22-26
 • Lotta Angergård
 • Camilla Hägglund - Palmqvist (per Teams)
 • Johan Pawli
 • Johan Ehn, sekr.
 • Adam Pellas

22 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört. Till sekreterare utses Johan Ehn och till protokolljusterare utses Lotta Angergård .


23 PROTOKOLL

FÖRSLAG: Protokollet justeras omedelbart efter mötet.

BESLUT: Protokollet justeras omedelbart efter mötet.


24 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE, FRAMKOMNA ÖVRIGA ÄRENDEN

FÖRSLAG: Föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Föredragningslistan godkänns.
 

25 POLISMÄSTAREN INFORMERAR

 •  Sommarens verksamhet och Covid-19 inverkan på polisverksamheten
 • Tilläggsbudget (3)

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.

BESLUT: Informationen antecknas till kännedom.


26 BEHANDLING AV POLISMYNDIGHETENS INRIKTNINGSMÅL OCH BUDGETFÖRSLAG

 • lnriktningsmål
 • Budgetförslaget
 • lnbesparingsförslag

FÖRSLAG: Polisstyrelsens godkänner polismästarens förslag till inriktningsmål, budget och inbesparingar.

BESLUT: lnriktningsmålen godkändes enligt följande:

 • Polisens närhet och tillgänglighet för ökad trygghet i samhället utvecklas samtidigt som myndigheten fördjupar fokusen på den preventiva verksamheten över lag
 • Polisen utvecklar trafikövervakningen
 • Arbetet mot våld nära relationer
 • Hög prioritet av bekämpning av yrkesmässig kriminalitet och narkotika

Budgetförslaget godkändes med smärre förändringar av motiveringstexterna. Summorna i budgeten godkändes enligt förslag dock så att polismästaren ges möjlighet att justera de delar som rör Alarms drift och investeringskostnader utgående från de diskussioner med landskapsregeringen som hålls den 26 augusti 2021.

lnbesparingsförslagen godkändes med följande kommentarer:

 • gällande lokalerna för barnahusmodellen så förutsätts att kvalitetskraven kan uppnås, en barnkonsekvensanalys måste göras
 • gällande polisstyrelsen konstaterades att formen för styrelsens arbete bör utvecklas om den ska fylla ett fungerande och reellt behov, hänsyn behöver tas till skrivningen om översynen av myndigheternas styrning i TB 2 2021.
   

27 INFORMATION OM ALARMCENTRALEN

T.f. alarmästare Johan Ehn informerar om aktuella ärenden i alarmcentralen:

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.

BESLUT: Informationen antecknas till kännedom.


28 POLISHUSBYGGET
Situationsrapport

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.

BESLUT: Informationen antecknas till kännedom.


29 LAGSTIFTNING, FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

 • Begäran om utlåtanden (riksbehörighet): Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personer i förvar hos polisen och till vissa lagar som har samband med den (7.10.2021)

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.

BESLUT: Informationen antecknas till kännedom.


30 ÖVRIGA ÄRENDEN

FÖRSLAG: Inga övriga ärenden.

BESLUT: Inga övriga ärenden behandlades.


31 NÄSTA MÖTE

BESLUT: Nästa möte hålls tisdagen den 21 december 2021 kl 09:00-12:00.

 

32 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades kl. 13:51.

 


Dennis Björk, ordförande

Johan Pawli, polismästare

Johan Ehn, sekreterare

Lotta Angergård, protokolljusterare
 

Offentlig kungörelse Ålands polismyndighet