Föredragningslista 2-2020 Styrelsen för Ålands polismyndighet 17.06.2020

16.12.2020 22.33
Nyhet

Föredragningslista för Styrelsen för Ålands polismyndighet.

FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2020


Datum


12 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE


FÖRSLAG: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:


 13 PROTOKOLL


FÖRSLAG: Protokollet justeras omedelbart efter mötet.
BESLUT:


14 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE, FRAMKOMNA ÖVRIGA ÄRENDEN


Meddelande om eventuella övriga ärenden.
FÖRSLAG: Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:


15 POLISMÄSTAREN INFORMERAR


Polismästaren informerar :

  • Möte med Polisstyrelsen (riket)
  • Svenskspråkiga polisservicedagar

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:


16 BEHANDLING AV POLISMYNDIGHETENS BUDGETFÖRSLAG


Utskickat preliminärt material
FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:

17 INFORMATION OM ALARMCENTRALEN


T.f. Alarmmästaren informerar:

  • Allmän information om alarmcentralen
  • Nya alarmsystemet Ålarm

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:


18 POLISHUSBYGGET


Information om polishusbygget.
 FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:


19 LAGSTIFTNING, FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR


Följande förändringar eller beredningar är aktuella:

  • Lagen om privata säkerhetstjänster
  • Vägtrafiklagen
  • Polislagen och offentlighetlagen

 FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:


20 ÖVRIGA ÄRENDEN


Övriga ärenden:

  • Ändring i polisstyrelsens sammansättning

FÖRSLAG:
BESLUT:


21 NÄSTA MÖTE


22 MÖTETS AVSLUTANDE


Mötet avslutade kl. xx

Offentlig kungörelse Ålands polismyndighet
direktioner
protokoll