Föredragningslista 3-2020 Styrelsen för Ålands polismyndighet 18.08.2020

Utgivningsdatum 21.12.2020 13.02
Nyhet

Föredragningslista Styrelsen för Ålands polismyndighet

FÖREDRAGNINGSLISTA 3/2020


Datum 18.8.2020


23 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE


FÖRSLAG: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:


24 PROTOKOLL


FÖRSLAG: Protokollet justeras omedelbart efter mötet.
BESLUT:


25 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE, FRAMKOMNA ÖVRIGA ÄRENDEN

  • Meddelande om eventuella övriga ärenden.

FÖRSLAG: Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:


26 POLISMÄSTAREN INFORMERAR


Polismästaren informerar :

  • Sommarens verksamhet och Covid-19 inverkan på polisverksamheten
  • Tilläggsbudget 4

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:


27 BEHANDLING AV POLISMYNDIGHETENS INRIKTNINGSMÅL OCH BUDGETFÖRSLAG

  • Inriktningsmål
  • Budgetförslag för år 2021

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom
BESLUT:

28 INFORMATION OM ALARMCENTRALEN

  • Information om alarmcentralen

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:


29 POLISHUSBYGGET

  • Information om polishusbygget.

 FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:


30 LAGSTIFTNING, FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR


Följande förändringar eller beredningar är aktuella:

  • Arbetstidslagstiftning

 FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:


31 ÖVRIGA ÄRENDEN


Övriga ärenden:

  • Behandling av polismyndighetens reglemente

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:


32 NÄSTA MÖTE


33 MÖTETS AVSLUTANDE


Mötet avslutade kl. xx

Offentlig kungörelse Ålands polismyndighet