Föredragningslista 1-2020 Styrelsen för Ålands polismyndighet 20.05.2020

16.12.2020 21.26
Nyhet

Föredragningslista 1-2020 Styrelsen för Ålands polismyndighet 20.05.2020

FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2020


Datum

20.05.2020


SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE


1 FÖRSLAG: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:


PROTOKOLL


2 FÖRSLAG: Protokollet justeras omedelbart efter mötet.
BESLUT:


FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE, FRAMKOMNA ÖVRIGA ÄRENDEN


3 Meddelande om eventuella övriga ärenden.


FÖRSLAG: Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:


LANDSHÖVDINGEN INFORMERAR


4 Information om republikens presidents förordning om polisförvaltningen i
landskapet Åland.


FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:


POLISMÄSTAREN INFORMERAR


5 Polismästaren informerar :

 • Landskapslag (2000:26) om Ålands polismyndighet
 • Polisstyrelsens arbete (kalenderår)
 • Polisen som organisation på Åland och i riket
 • Aktuella ärenden
 • Covid-19

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:


INFORMATION OM ALARMCENTRALEN


§ 6 T.f. Alarmmästaren informerar:

 •  Allmän information om alarmcentralen
 • Nya alarmsystemet Ålarm


FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:


POLISHUSBYGGET


7 Information om polishusbygget.


 FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:


LAGSTIFTNING, FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR


8 Följande förändringar eller beredningar är aktuella:

 • Lagen om privata säkerhetstjänster
 • Vägtrafiklagen
 • Polislagen och offentlighetlagen

 FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT:


ÖVRIGA ÄRENDEN


9 Övriga ärenden:

 • Polispersonalens önskan om att polisstyrelsen även under denna mandatperiod tillåter att personalen representant deltar i polisstyrelsens arbete och möten.

FÖRSLAG:
BESLUT:


10 NÄSTA MÖTE


11 MÖTETS AVSLUTANDE


Mötet avslutade kl. xx

Offentlig kungörelse Ålands polismyndighet
direktioner
protokoll