Möteprotokoll 4-2020 Styrelsen för Ålands polismyndighet 24.11.2020

Utgivningsdatum 14.4.2021 10.39
Nyhet

Mötesprotokoll Styrelsen för Ålands polismyndighet

Datum 

24.11.2020 kl. 09.00 - 14.57

Plats 

Självstyrelsegården, Rödhamn

Närvarande

 • Nina Lindfors vice ordf.
 • Jessy Eckerman
 • Robert Söderdahl
 • Lotta Angergård (avlägsnade sig 14.45)
 • Camilla Hägglund-Palmqvist (borta 10.00 - 14.00)
 • Johan Pawli
 • Johan Ehn
 • Adam Pellas (avlägsnade sig 13.00)
 • Henrik Hagelberg
 • Christoffer Ahlfors
 • Nina Rasmus
 • Tommy Thörnroos
 • Benjamin Fellman
 • Niklas Lundberg

 

34 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört. Till sekreterare utses Johan Pawli och till protokolljusterare utses Jessy Eckerman

35 PROTOKOLL

FÖRSLAG: Protokollet justeras omedelbart efter mötet.

BESLUT: Protokollet justeras omedelbart efter mötet.

36 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE, FRAMKOMNA ÖVRIGA ÄRENDEN

FÖRSLAG: Föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Föredragningslistan godkänns.

42 ÖVRIGA ÄRENDEN

Kaffepaus 10.16-10.27

43 STRATEGIARBETE

Myndigheten presenterade bakgrundsuppgifter.
Allmän diskussion gicks över hur polisstyrelsen uppfattar inriktningsmålen och deras effekter.

Lunchpaus 12.00 - 13.00

Enheterna presenterade sin verksamhet.
Alarmcentralen lyfte frågan om verksamhetens framtida placering samt andra aktuella utmaningar

lnriktningsmålen diskuterades utgående ur enheternas verksamhet. Polismyndigheten fick vägledning för fortsatt arbete med att arbeta fram en verksamhetsplan för kommande år. Ett behov av fortsatt diskussion existerar fortfarande och gäller specifikt inriktningsmålens målsättningar.

44 NÄSTA MÖTE

Ordföranden och polismästaren sammankallar nästa möte under första kvartalet 2021.

45 MÖTETS AVSLUTANDE

Motet avslutades kl. 14.57.


Nina Lindfors, vice ordf.

 
Johan Pawli, sekr.

 
Jessy Eckerman, protokolljusterare
 

Offentlig kungörelse Ålands polismyndighet