Möteskallelse 2-2020 Styrelsen för Ålands polismyndighet 17.06.2020

16.12.2020 22.10
Nyhet

Möteskallelse för Styrelsen för Ålands polismyndighet

Datum:

Onsdagen 17.6.2020 kl. 09.00 - 11.00


Plats:

Självstyrelsegården, mötesrum Båtskär (2 vån. samma plan som receptionen mot Strandgatan)


12 Sammankallande och beslutförenhet, val av protokolljusterare


13 Protokoll


14 Föredragningslistans godkännande, framkomna övriga ärenden


15 Polismästaren informerar

  • Möte med Polisstyrelsen (riket)
  • Svenskspråkiga polisservicedagar (sept. 2020, ”Gråzon och hybridhot i flermyndighetsperspektiv”)


16 Behandling av polismyndighetens budgetförslag


17 Information om Alarmcentralen

  • Ålarm- kostnader och budget


18 Polishusbygget

  • Polishuskoncept


19 Lagstiftning, föreskrifter och anvisningar

  •  Offentlighetslagen


20 Övriga ärenden

  • Ändring i polisstyrelsens sammansättning


21 Nästa möte


22 Mötets avslutande

Offentlig kungörelse Ålands polismyndighet
direktioner
protokoll