Möteskallelse 3-2020 Styrelsen för Ålands polismyndighet 18.08.2020

21.12.2020 12.47
Nyhet

Möteskallelse 3-2020 Styrelsen för Ålands polismyndighet 18.08.2020

Datum

Tisdagen den 18.08.2020 kl.09.00

Plats

Självstyrelsegården, mötesrum Utbådan 3 vån.

 • 23 Sammankallande och beslutförenhet, val av protokolljusterare

 • 24 Protokoll

 • 25 Föredragningslistans godkännande, framkomna övriga ärenden

 • 26 Polismästaren informerar

          - Sommarens verksamhet och Covid-19 inverkan på
            polisverksamheten

 • 27 Behandling av polismyndighetens inriktningsmål och budgetförslag

          - Inriktningsmålen
          - Budget

 • 28 Information om Alarmcentralen

 • 29 Polishusbygget

 • 30 Lagstiftning, föreskrifter och anvisningar

 • 31 Övriga ärenden

           - Polismyndighetens reglemente

 • 32 Nästa möte

 • 33 Mötets avslutande

Vänligen meddela om förhinder och bruk av suppleant till [email protected]
Dennis Björk Johan Pawli
Ordförande Polismästare
Distribution Polisstyrelsens medlemmar och suppleanter

Offentlig kungörelse Ålands polismyndighet
direktioner
protokoll