Möteskallelse 1-2020 Styrelsen för Ålands polismyndighet 20.05.2020

16.12.2020 20.16
Nyhet

Möteskallelse 1-2020 Ålands polisstyrelse möte den 20.05.2020

Datum 

Onsdagen 20.5.2020 kl. 09.00 - 12.00
Plats 

Självstyrelsegården, mötesrum Ådskär (2 vån. samma plan som
receptionen mot Strandgatan)

Ärenden:

1 Sammankallande och beslutförenhet, val av protokolljusterare
2 Protokoll
3 Föredragningslistans godkännande, framkomna övriga ärenden
4 Landshövding Peter Lindbäck informerar

 • Information om Republikens presidents förordning om polisförvaltningen i landskapet Åland

5 Polismästaren informerar

 • Mandat, regelverk och tidtabeller för polisstyrelsens arbete
 • Polisen som organisation på Åland och i riket
 • Aktuella ärenden (Covid-19)

6 Information om Alarmcentralen

 • Allmän information och Ålarm

7 Polishusbygget

 • Polishuskoncept

8 Lagstiftning, föreskrifter och anvisningar

 • Lagen om privata säkerhetstjänster
 • Vägtrafiklagen
 • Polislagen och offentlighetslagen

9 Övriga ärenden

 • Personalens önskan om personalrepresentant
 • 10 Nästa möte

11 Mötets avslutande


Vänligen meddela om förhinder till [email protected]

Offentlig kungörelse Ålands polismyndighet
direktioner
protokoll