Mötesprotokoll 2-2020 Styrelsen för Ålands polismyndighet 17.06.2020

17.12.2020 21.12
Nyhet

Mötesprotokoll Styrelsen för Ålands polismyndighet

Datum

Onsdagen 17.06.2020 kl.09.03-11.01

Plats

Självstyrelsegården, Båtskär, 2 vån.

Närvarande:

 • Dennis Björk, ordf.
 • Mattias Henderson
 • Carola Wikström-Nordberg
 • Jessy Eckerman
 • Robert Söderdahl
 • Lotta Angergård (kl.09.08)
 • Camilla Hägglund-Palmqvist
 • Johan Pawli
 • Johan Ehn

12 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRDHET, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört. Till sekreterare utses polismästare Johan Pawli och till protokolljusterare Lotta Angergård.

13 PROTOKOLL

FÖRSLAG: Protokollet justeras omedelbart efter mötet.

BESLUT: Protokollet justeras omedelbart efter mötet.

14 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE, FRAMKOMNA ÖVRIGA ÄRENDEN

FÖRSLAG: Föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Föredragningslistan godkänns.

15 POLISMÄSTAREN INFORMERAR

 • Möte med Polisstyrelsen (riket)
 • Svenskspråkiga polisservicedagar (sept.2020, "Gråzon och hybridhot i flermyndighetsperspektiv")

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.

BESLUT: Informationen antecknas till kännedom.

16 BEHANDLING AV POLISMYNDIGHETENS BUDGETFÖRSLAG

 • Polismästaren informerar om den preliminära budgeten.

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.

BESLUT: Informationen antecknas till kännedom.

17 INFORMATION OM ALARMCENTRALEN

 • Tf. Alarmästare Johan Ehn presenterar Ålarm kostnader och budget.

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.

BESLUT: Informationen antecknas till kännedom.

18 POLISHUSBYGGET

Polishuskonceptet

FÖRSLAG: Ärendet skjuts upp till nästa möte.

BESLUT: Ärendet skjuts upp till nästa möte.

19 LAGSTIFTNING, FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

Aktuella lagstiftningsärenden är:

 • Offentlighetslagen

FÖRSLAG: Polismyndigheten stöder förslaget.

BESLUT: Polismyndigheten stöder förslaget och polisstyrelsen har inte avvikande åsikt.

20 ÖVRIGA ÄRENDEN

 • Ändring av polisstyrelsens sammansättning

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.

BESLUT: Information antecknas till kännedom.

21 NÄSTA MÖTE

 • Ordförande och polismästaren sammankallar nästa möte i augusti.

22 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades kl.11.01

Dennis Björk, ordf.

Johan Pawli, sekr.

Lotta Angergård, protokolljusterare

Offentlig kungörelse Ålands polismyndighet
direktioner
protokoll