Mötesprotokoll 3-2020 Styrelsen för Ålands polismyndighet 18.08.2020

Utgivningsdatum 21.12.2020 13.23
Nyhet

Mötesprotokoll Styrelsen för Ålands polismyndighet

Datum

18.08.2020 kl.09.00-11.03

Plats

Självstyrelsegården, Utbådan, vån.3.

Närvarande:

 • Dennis Björk, ordf.
 • Nina Lindfors
 • Dan Nylund
 • Jessy Eckerman
 • Robert Söderdahl
 • Lotta Angergård
 • Camilla Hägglund-Palmqvist
 • Johan Ehn
 • Adam Pellas
 • Harry Jansson

 

23 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört. Till sekreterare utses Camilla Hägglund-Palmqvist och till protokolljusterare utses Jessy Eckerman.


24 PROTOKOLL

FÖRSLAG: Protokollet justeras omedelbart efter mötet.
BESLUT: Protokollet justeras omedelbart efter mötet.


25 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE, FRAMKOMNA ÖVRIGA ÄRENDEN

 

 • Meddelande om eventuella övriga ärenden.

FÖRSLAG: Föredragningslistan godkänns.
BESLUT: Föredragningslistan godkänns.


26 POLISMÄSTAREN INFORMERAR

Polismästaren informerar :

 • Sommarens verksamhet och Covid-19 inverkan på polisverksamheten
 • Tilläggsbudget 4

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT: Informationen antecknas till kännedom.


27 BEHANDLING AV POLISMYNDIGHETENS INRIKTNINGSMÅL OCH BUDGETFÖRSLAG

 

 • Inriktningsmål
 • Budgetförslag för år 2021

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom
BESLUT: Polisstyrelsen omfattar polismyndighetens förslag med tillägget att inriktningsmålen för våld i nära relationer bör utvecklas.

28 INFORMATION OM ALARMCENTRALEN

 

 • Information om alarmcentralen

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT: Informationen antecknas till kännedom.


29 POLISHUSBYGGET

 

 • Information om polishusbygget.

 FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT: Informationen antecknas till kännedom.


30 LAGSTIFTNING, FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

Följande förändringar eller beredningar är aktuella:

 • Arbetstidslagstiftning

 FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT: Informationen antecknas till kännedom.


31 ÖVRIGA ÄRENDEN

Övriga ärenden:

 • Behandling av polismyndighetens reglemente

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT: Polisstyrelsen fastställer polismyndighetens uppdaterade reglemente.


32 NÄSTA MÖTE

Ordförande och polismästaren sammankallar nästa möte i november.

33 MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades kl.11.03

 

Dennis Björk. ordf.

Camilla Hägglund-Palmqvist, sekr.

Jessy Eckerman, protokolljusterare

Offentlig kungörelse Ålands polismyndighet