Mötesprotokoll 1-2020 Styrelsen för Ålands polismyndighet 20.05.2020

16.12.2020 21.51
Nyhet

Mötesprotokoll 1-2020 Styrelsen för Ålands polismyndighet

Datum:

20.05.2020 kl.09.04-12.05

Plats:

Självstyrelsegården, Ådskär, 2 vån.

Närvarande:

 • Dennis Björk
 • Nina Lindfors
 • Carola Wikström-Nordberg
 • Jessy Eckerman
 • Robert Söderdahl
 • Olof Collin
 • Camilla Hägglund-Palmqvist
 • Johan Pawli
 • Peter Lindbäck kl.09.04-09.55
 • Johan Ehn

1 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE


FÖRSLAG: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT: Mötet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört. Till sekreterare utses polismästare Johan Pawli och till protokolljusterare utses Nina Lindfors.


2 PROTOKOLL


FÖRSLAG: Protokollet justeras omedelbart efter mötet.
BESLUT: Protokollet justeras omedelbart efter mötet.


3 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE, FRAMKOMNA ÖVRIGA ÄRENDEN


FÖRSLAG: Föredragningslistan godkänns.
BESLUT: Föredragningslistan godkänns.


4 LANDSHÖVDING PETER LINDBÄCK INFORMERAR


Information om Republikens presidents förordning om polisförvaltningen i landskapet
Åland
FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom.
BESLUT: Informationen antecknas till kännedom.
 

5 POLISMÄSTAREN INFORMERAR

 • Polismästaren informerar om aktuella ärenden som berör myndigheten 
 • Mandat, regelverk och tidtabeller för polisstyrelsens arbete
 • Polisen som organisation på Åland och i riket
 • Aktuella ärenden (Covid-19)

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom 
BESLUT: Informationen antecknas till kännedom 


6 INFORMATION OM ALARMCENTRALEN


T.f. alarmästare Johan Ehn presenterar en allmän information om Alarmcentralen och Ålarm-projektet.
FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom
BESLUT: Informationen antecknas till kännedom


7 POLISHUSBYGGET


Polismästaren informerar om polishusbygget.
FORSLAG: Informationen antecknas till kännedom
BESLUT: Ärendet till kännedom.


8 LAGSTIFTNING, FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

Aktuella lagstiftningsärende är:

 • Lagen om privata säkerhetstjänster
 • Vägtrafiklagen
 • Polislagen och offentlighetslagen

FÖRSLAG: Informationen antecknas till kännedom 
BESLUT: Informationen antecknas till kännedom


9 ÖVRIGA ÄRENDEN


Personalen inom Ålands polismyndighet önskar att polisstyrelsen även under den här mandatperioden möjliggör att en personalrepresentant får delta i polisstyrelsens möten
FÖRSLAG: Personalrepresentanten för polismyndighetens föreslås få rätt att delta på polisstyrelsens möte.
BESLUT: Personalrepresentanten ges rätt att delta på polisstyrelsens möten men har inte beslutsrätt.


10 NÄSTA MÖTE


Ordföranden och polismästaren sammankallar nästa möte före midsommaren


11 MÖTETS AVSLUTANDE


Mötet avslutades kl. 12.05
 

Dennis Björk, ordf. 

Johan Pawli, sekr.

Nina Lindfors, protokolljusterare

Offentlig kungörelse Ålands polismyndighet
direktioner
protokoll