Ny vägtrafiklag för Åland

Utgivningsdatum 28.3.2024 18.55
Nyhet

Ny vägtrafiklag träder i kraft den 1 april 2024. Administrativ avgift för trafikförseelse inftroduceras som påföljd för lindriga överträdelser.

I och med den nya vägtrafiklagens ikraftträdande skrivs den tidigare lagstiftningen från 1983 till historien. 

Polisen har varit involverad i arbetet med den nya lagstiftningen sedan arbetet påbörjades våren 2020. Förutom lagstiftningsarbetet har processen även inneburit ett massivt arbete med anpassning och utveckling av it-system samt utbildning för hela myndighetens personal. Ett försiktigt överslag ger för handen att myndigheten satsat cirka 2 000 timmar på arbetet med den nya lagen, och står nu redo att börja tillämpa den.

Den största förändringen är att vägtrafikens ordningsböter byts ut mot en administrativ avgift som påföljdsform för lindriga trafiköverträdelser. Till skillnad från ordningsboten som utgör ett straff är den administrativa avgiften istället en förvaltningsrättslig påföljd. Det får delvis konsekvenser i förhållande till polisens behandling av påföljdsavgifterna, men innebär även att de medel som inflyter tillfaller landskapet Åland istället för riket. Polisens kunder kommer inte märka någon större skillnad mot tidigare. De eurobelopp som utfärdas för trafikförseelseavgifter motsvarar långt de belopp som följde av ordningsboten. 

En avgift för trafikförseelse kan utfärdas för till exempel lindriga hastighetsöverträdelser men även för lindriga överträdelser av fordonslagstiftningen och viss annan lagstiftning inom vägtrafikområdet. I likhet med ordningsboten använder man sig i förhållande till de administrativa avgifterna av fasta belopp. Beloppen varierar mellan 20 och 200 euro beroende på om det rör sig om en fotgängare eller till exempel en bilist, samt i förhållande till vilken typ av överträdelse som är aktuell. Administrativa avgifter för hastighetsöverträdelser samt förbjuden användning av kommunikationsutrustning under färd räknas även till de gärningar som om de upprepas ska leda till körförbud.

Den som blivit tilldelad en avgift för trafikförseelse har möjlighet att yrka på rättelse. Det sker genom att inom 30 dagar efter att avgiften utfärdats skriftligen yrka på rättelse hos polisen. Ett rättelseyrkande innebär att myndigheten kan ändra eller upphäva beslutet om avgift, alternativt avslå rättelseyrkandet. Den som sökt rättelse får då ett nytt beslut från myndigheten. Den som är missnöjd med detta beslut har sedan möjlighet att söka ändring genom besvär till Ålands förvaltningsdomstol. 

En konsekvens av att trafikförseelse avkriminaliseras är att polisen inte längre kommer att utreda lindriga trafikolyckor där endast mindre materiella värden påverkats. Exempel på sådana händelser kan vara påkörning bakifrån i låg hastighet, eller mycket lindriga plåtkrockar på parkeringsplatser. Polisens uppgift är att utreda brott. I och med att trafikförseelse inte längre utgör ett brott har polisen inte befogenhet att bedriva förundersökning i dessa fall. Händelsen utgör istället en angelägenhet för i första hand försäkringsbolagen. Detta förväntas frigöra en del resurser som polisen kan omfördela till annan verksamhet. I grövre fall samt fall där det av annan grund finns skäl att misstänka brott kommer polisen i likhet med tidigare att förrätta förundersökning. 

En annan nyhet är att "gångfart" nu definierats i lag till 7 km/h. Avsikten är att lagen ska vara klar för de som rör sig i trafiken och att trafiksäkerheten ska förbättras för i synnerhet de som rör sig gående i trafiken samt för den lätta trafiken. Det är samtidigt viktigt att trafikanter som rör sig på gågator och gårdsgator är medvetna om förändringen, då fordon inte får föras med högre hastighet än gångfart längs dessa. För hastighetsöverträdelser på gå- och gårdsgata är det inte möjligt att utfärda en avgift för trafikförseelse, istället är påföljden böter.

På landskapsregeringens hemsida hittas mer information om den nya lagstiftningen och även material i vilket man med enkla ordalag redogör för vad den nya vägtrafiklagstiftningen innebär för de som rör sig i trafiken.

Landskapsregeringen har öppnat e-post adressen nytrafiklag[a]regeringen.ax. Dit kan den som är nyfiken på den nya lagstiftningen rikta sina frågor. Frågorna besvaras av en grupp bestående av representanter för landskapsregeringens infrastrukturavdelning, trafikkonsulenten, polismyndigheten och fordonsmyndigheten.

Ålands polismyndighet önskar med detta alla en lugn påskhelg i trafiken.

 

Ålands polismyndighet

 

Mariehamn Nyheter Trafik Åland Ålands polismyndighet