Vapen som försatts i obrukbart skick ska registreras senast 15.7.2024

Utgivningsdatum 28.6.2024 9.49
Nyhet

Mera information om vapenärenden hittas på https://poliisi.fi/sv/ansok-om-vapentillstand Väntetiden vid kundmottagningen kan stundvis vara lång, så boka gärna tid. Det går i nuläget att boka tid för pass, identitetskort, åländska körkort och vapenansökningar. Det kan göras via polisens hemsida www.polisen.ax och "TIDSBOKNING hos polisen".

 

Texten nedan publicerats 6 juni 2024 på sidan www.poliisi.fi/sv (https://poliisi.fi/sv/-/vapen-som-forsatts-i-obrukbart-skick-ska-registreras-senast-15.7.2024): 

Skjutvapenlagen kräver att även varaktigt obrukbara och deaktiverade vapen registreras, dvs. anmäls till polisen. Tidsfristen för anmälan är 15.7.2024. Bakgrunden till registreringsskyldigheten är en förbättring av vapensäkerheten. Anmälan kan göras elektroniskt eller lämnas in på polisstationen. Det lönar sig att anmäla vapnet i god tid, eftersom ett oanmält skjutvapen kan leda till böter.

Alla skjutvapen som försatts i varaktigt obrukbart skick och deaktiverade skjutvapen ska anmälas till polisen.  Anmälningsskyldigheten gäller privatpersoner, sammanslutningar, företag, stiftelser och dödsbon.

Enklast går det att göra anmälan via polisens e-tjänst

Formuläret Anmälan av vapen i obrukbart skick eller deaktiverade vapen ger anvisningar om hur behövliga uppgifter ska fyllas i. Formuläret kan också användas för dödsbons, stiftelsers, företags eller andra sammanslutningars anmälan. Polisen kallar vapeninnehavaren till polisstationen för att visa upp vapnet bara om formuläret inte innehåller tillräckligt med uppgifter för registreringen. Det lönar sig att bifoga bilder på vapnet till anmälan.

Polisens elektroniska tjänster är tillgängliga på webbplatsen poliisi.fi och på      https://asiointi.poliisi.fi/  (Polisens elektroniska tjänst) Anmälan kan vid behov också lämnas in på polisstationen. Om den nuvarande innehavaren av skjutvapnet redan har gjort en anmälan eller visat upp det deaktiverade vapnet för polisen efter 15.7.2019, behöver anmälan inte göras på nytt.

För att förbättra vapensäkerheten har reglerna för deaktivering skärpts

Även i Finland har deaktiverade skjutvapen reaktiverats, det vill säga gjorts brukbara på nytt. Till Finland har man också smugglat dåligt deaktiverade skjutvapen, till exempel från Tyskland, som sedan har aktiverats på nytt. Sådana reaktiverade skjutvapen har använts för våldsbrott även i Finland och ute i världen, till och med för terrordåd.

– Skjutvapendirektivet har skärpts för att förbättra vapensäkerheten. Varaktigt obrukbara vapen ska därför anmälas till polisen Så är det i hela EU, säger överinspektör Jussi Kytösaari vid Polisstyrelsen.

Endast ett skjutvapen som deaktiverats i enlighet med den senaste förordningen får säljas

Om ett vapen inte har deaktiverats i enlighet med kraven i den nu gällande EU-kommissionens genomförandeförordning 2018/337, får det inte säljas eller på annat sätt överlåtas innan en ny deaktivering har gjorts. Andra överlåtelser är till exempel utlåning, arv eller donation. Utan en ny deaktivering kan ett sådant skjutvapen endast säljas och förvärvas genom det normala förfarandet för vapentillstånd, dvs. som för fungerande skjutvapen. Av det intyg som erhållits i samband med deaktiveringen kan man kontrollera enligt vilken förordning deaktiveringen av vapnet har skett.

– Ägarbyte för både brukbara och obrukbara skjutvapen ska alltid anmälas till polisen inom 30 dagar. Detta måste göras nu och även efter 15.7.2024. Om ett skjutvapen har deaktiverats i enlighet med den tidigare EU-förordningen 2015/2403 eller någon av Finlands nationella anvisningar om deaktivering, ska det deaktiveras på nytt innan det säljs eller överlåts på något annat sätt, säger överinspektör Kytösaari.

Förutom funktionsdugliga skjutvapen kan också deaktiverade vapen överlämnas till polisen. Ett skjutvapen kan överlåtas utan ersättning till staten eller auktioneras ut. I dessa ärenden kan man kontakta den lokala polisinrättningen.

Nyheter Polisens förebyggande arbete Tillståndtjänst Åland Ålands polismyndighet