Årsredovisning 2018 ÅPM

Ålands polismyndighet årsredovisning 2018

Årsredovisningen utgörs av den text som behandlar polismyndigheten i Ålands landskapsregerings årsredovisning för år 2018. Texten i ursprunglig form kan läsas på Ålands landskapsregerings hemsida www.regeringen.ax under rubriken Årsredovisning.

 

Översikt om organisation, verksamhet och ekonomi


Polismyndigheten bedrivs i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen och landskapsförordningen om Ålands polismyndighet ÅFS 2000:26 med ändring 2000:34 samt enligt ett av styrelsen för Ålands polismyndighet fastställt reglemente. I första paragrafen polislagen ÅFS 2013:87 stadgas om polisens uppgifter. Polismyndigheten ansvarar inom sitt område för tryggandet av rätts- och samhällsordningen, upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet, förebyggandet, utredningen och sörjandet för att brott blir föremål för åtalsprövning samt ansvarar för att som allmän säkerhetsmyndighet inom sitt uppgiftsområde ge hjälp till allmänheten.  Utfallet av 2018 års nettoanslag är 95,3 procent. Verksamhetens kostnader uppgår till 97,2 procent och intäkterna till 119,3 procent. På grund av bland annat ökade personalkostnader efter arbetsvärderingen och avtalsförhandlingar och ökade intäkter på grund av återbetalning av en pensionsförsäkring har budgeten justerats i två tilläggsbudgetbehandlingar. 


Hållbarhetsstyrning 

Fokus i hållbarhetsarbetet inom polismyndigheten har varit på interaktion och transparens i beslutsfattandet samt upprätthållandet av personalens välmående och kompetens. Personalen har en omfattande representation i beslutsfattande organ och arbetsgrupper har bildats i frågor som berör personalen. År 2018 genomfördes en personalbarometer och på basen av resultatet väljs tyngdpunktsområden som polismyndigheten kommer att arbeta med framöver. Kompetensfrågan är lika aktuell som tidigare och polismyndigheten har arbetat mycket med att försöka arrangera svenskspråkig utbildning. Polismyndigheten kommer att i mån av möjlighet i sin verksamhet att beakta lösningar som förbättrar och främjar hållbarhet även i fortsättningen. Bland annat har polismyndigheten i sin städupphandling beaktat miljöaspekter och hållbarheten beaktas också vid det nya polishusbygget. Personalen uppmanas till ökad miljömedvetenhet bland annat genom sortering, användning av elektricitet och andra enkla åtgärder som kan genomföras i det dagliga arbetet. 


Resultaträkning med budgetuppföljning

I verksamhetens intäkter ingår försäljningsintäkter, avgiftsintäkter och övriga verksamhetsintäkter. Intäkterna budgeterades till 560 000 euro för år 2018. Det verkliga utfallet i intäkter för år 2018 uppgick till 668 072,18 euro.
I verksamhetens personalkostnader ingår löner och arvoden, pensionskostnader och övriga lönebikostnader, samt som korrektivpost personalersättningar. Personalkostnaderna budgeterades till 5 979 914,40 euro för år 2018. Det verkliga utfallet i personalkostnader för år 2018 uppgick till 5 703 223,63 euro.
I verksamhetens kostnader ingår förutom personalkostnader även köp av tjänster, material och förnödenheter samt övriga verksamhetskostnader. Förutom personalkostnaderna som redan har nämnts budgeterades 1 230 085,50 euro i verksamhetskostnader. Det verkliga utfallet för verksamhetskostnaderna med personalkostnaderna borträknade uppgick år 2018 till 1 313 859,60 euro. Verksamhetens kostnader totalt budgeterades för år 2018 till 7 209 999,90 euro medan det verkliga utfallet för år 2018 stannade på 7 017 083,23 euro.
Årsbidraget som består av intäkter minus kostnader budgeterades för år 2018 till -6 649 999,90 euro medan det verkliga utfallet i årsbidrag för år 2018 blev -6 349 011,05 euro.


Uppföljning av målsättningar

Inriktningsmålen för år 2018 var polisens närhet och tillgänglighet för ökad trygghet i samhället, arbetet mot våld i nära relationer samt hög prioritet av bekämpning av narkotika.
Polisen har i sin verksamhet utgått ifrån att vara synlig och tillgänglig vid de tidpunkter där man upplever att polisen behövs. Polispatruller har aktivt övervakat speciellt stadens centrum under helger vid krogstängning och vid större tillställningar och evenemang runtom i landskapet. Tillsammans med sjöbevakningen har man besökt skärgården. Det så kallade PTG-samarbetet mellan polis, tull och gränsbevakning har varit aktivt under året. I slutet av året gjordes förändringar i ungdomspolisverksamheten i syfte att förbättra tillgängligheten för unga och för ett mer strukturerat ungdomspolisarbete. Vad gäller arbetet med våld i nära relationer har polismyndigheten utbildat ytterligare personal inom detta område. Efter förändringar i organisationen har ärenden som berör våld i nära relationer koncentrerats mer än tidigare till vissa specifika utredare. På så sätt har man fått en bättre överblick men målsättningen är fortfarande att utredningstiden ska förkortas i dessa ärenden.  Narkotikabekämpningen har förlöpt planenligt även efter att narkotikaprojektet från år 2017 avslutades. Narkotikagruppen är väl resurserat med en egen undersökningsledare. Narkotikagruppens och fältgruppernas samarbete har förlöpt bra och fältgrupperna är aktiva speciellt inom narkotikaövervakning i trafiken och i fältövervakningen.
Tillståndsenhetens resultat översteg budget med ca 28 000 euro vilket främst beror på ökade pass och identitetskortsansökningar. Man kan även konstatera att ansökningar via nätet har ökat. Sammanlagt behandlade tillståndsenheten 10 127 ärenden. Inom Alarmcentralen har man arbetat aktivt med att förbereda det nya in- och utalarmeringssystemet Ålarm. Projektet är omfattande och mycket arbete återstår. Personalresurserna har varit oförändrade och intäkterna ökade på grund av fakturering av automatlarm som inleddes under året. Gatusäkerhetsindexet har förbättrats märkbart i jämförelse med år 2017. I Mariehamn var gatusäkerhetsindexet 80,80 jämfört med 56,01 år 2017 och på hela Åland 129,74 jämfört med 91,29 år 2017. Det krävs en noggrannare analysering av faktorerna som inverkat på gatusäkerhetsindexet, men utvecklingen är mycket positiv. Antalet anmälda brott har hållits ungefär på samma nivå. Till myndigheten anmäldes år 2018 sammanlagt 2 248 misstänkta brott jämfört 2 255 år 2017. Av dessa var 1252 brott mot strafflagen med trafikbrotten borträknade. Gällande trafikbrotten märks fortfarande problematiken med bötesförfarandet som fortfarande inte fungerar optimalt på grund av bristande lagstiftning. Trafikförseelserna har ökat. År 2018 var de 294 jämfört med 158 år 2017 men ligger fortfarande under de tidigare årens statistik, det vill säga mellan 500 och 600 förseelser per år. Uppklarningsprocenten har förbättrats ytterligare från år 2017. Uppklarningsprocenten för alla anmälda brott var 70,8 procent jämfört med 66,5 procent år 2017 medan uppklarningsprocenten för brott mot strafflagen och med trafikbrotten borträknade var 52,2 procent jämfört med 56 procent år 2017. Sammanfattningsvis kan konstateras att utredningen har gjort ett bra arbete, även om belastningen och ärendemängden har varit stor.


Väsentliga förändringar i organisation, verksamhet och ekonomi

Under år 2018 gjordes förändringar i verksamheterna och särskilt inom utredningen. Genom en tydligare fördelning av ärenden och placering av befäl i nya uppgifter eftersträvades förbättrade resultat samt arbetsro för utredningspersonalen. Förändringen upplevs som positiv, vilket också framkom ur utredningspersonalens svar i personalbarometern.
Ändringen av 9 paragrafen landskapslagen om Ålands polismyndighet gällande polismans avgångsålder trädde i kraft 1 juni 2018 vilket innebar en återbetalning av tilläggsförsäkringen som betalats av myndigheten sedan år 2015. Ökade intäkter från tillståndsenheten och alarmcentralen samt ersättning från Inrikesministeriet för en polispraktikant har gjort att inkomstbudgeten överskridits. Resultatet av arbetsvärderingen innebar en väsentlig höjning av polismyndighetens personalkostnader. Dessa kostnader, både faktiska och beräknade, justerades i tilläggsbudget 2 och 3. Under året har frånvaro i form av oavlönade familjeledigheter och tjänstledigheter varit svåra att ersätta med vikarier och långtidssjukskrivningar har gjort att FPA ersättningarna överstigit det budgeterade.


Risker och osäkerhetsfaktorer som inverkar på verksamheten

Personalbristen utgör den största risken och osäkerhetsfaktorn. Polismyndigheten saknar reserv och det har varit svårt att rekrytera polismän. Även om de inrättade polistjänsterna kan anses vara tillräckliga med 69 polismän, så har polismyndigheten i praktiken ett underskott på mellan 4 och 5 personer. Bland annat på grund av tre befälsstuderande som genomför studier vid Polisyrkeshögskolan, flertalet föräldraledigheter och längre sjukskrivningar. Det största behovet finns inom fältverksamheten och polismyndigheten har varit tvungen att avhjälpa situationen genom övertid.
Upprätthållandet och förbättrandet av kompetensen är fortfarande en av de största utmaningarna inom polismyndigheten. Problemet med svenskspråkig utbildning består och ingen förbättring har setts under året, även om myndigheten aktivt har påtalat problemet och inom ramen för sina egna möjligheter arrangerat utbildning.
Polismyndigheten har tampats med problem i anknytning till bristfällig eller försenad lagstiftning. Detta orsakar problem i det praktiska arbetet.


Redogörelse för den interna kontrollen


Polismyndigheten har följt de bestämmelser, föreskrifter och beslut som berör polisverksamheten, men också de bestämmelser som reglerar den allmänna förvaltningen inom myndigheten. Intern övervakning har genomförts inom myndigheten på förmansnivå och stickprovskontroller har gjorts inom de områden som nämnts i laglighetsövervakningsplanen.
En omfattande internrevision genomfördes år 2018 och resultatet offentliggörs i februari 2019. Polismyndigheten har redan påbörjat åtgärder med anledning av det som framkommit i revisionen.