Årsredovisning 2019

Ålands polismyndighet årsredovisning 2019


Årsredovisningen utgörs av den text som behandlar polismyndigheten i Ålands landskapsregerings årsredovisning för år 2019. Texten i ursprunglig form med en bredare översikt över ekonomin kan läsas på Ålands landskapsregerings hemsida www.regeringen.ax under rubriken Årsredovisning.


Översikt


Polismyndigheten bedrivs i enlighet med bestämmelserna i landskapslag och landskapsförordning om Ålands polismyndighet ÅFS 2000:26 med ändring 2000:34 samt enligt ett av styrelsen för Ålands polismyndighet fastställt reglemente. I 1 paragrafen polislagen ÅFS 2013:87 stadgas om polisens uppgifter. Polismyndigheten ansvarar inom sitt område för tryggandet av rätts- och samhällsordningen, upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet, förebyggandet, utredningen och sörjandet för att brott blir föremål för åtalsprövning samt ansvarar för att som allmän säkerhetsmyndighet inom sitt uppgiftsområde ge hjälp till allmänheten.  
Verksamhetsåret har präglats av flytten till temporära utrymmen samt av osäkerheten kring polishusets byggstart. Alarmcentralens verksamhetsutveckling var kraftigt bunden till utvecklingen av nödalarmeringssystemet Ålarm som krävt mera personal- och ekonomiresurser än vad som ursprungligen budgeterats. 
Myndigheten har satsat mycket på personalens välmående. Ändringen av 9 paragrafen landskapslagen om Ålands polismyndighet gällande polismans avgångsålder trädde i kraft år 2018 och föranledde en ökad satsning på friskvård budgetmässigt från och med år 2019. Personalens möjlighet till friskvård har fördelats på 75 procent motion och 25 procent motion eller kultur. Arbetsmiljön har avvikit från det tidigare i och med att personalen efter flytten från polishuset i maj nu är stationerade i två olika lokaler och alarmcentralen finns i en tredje lokal. I samråd med arbetarskyddet har åtgärder vidtagits kontinuerligt då missförhållanden upptäckts i de nya lokalerna. Arbetsolycksfallen hålls på samma nivå som tidigare år och inga större olycksfall har konstaterats. 


Hållbarhetsstyrning 


Arbetet med interaktion och transparens i beslutsfattande har under året varit en fortsatt viktig del av verksamheten. Efter internrevisionen har ledningsgruppen effektiviserats bland annat genom att minska antalet medlemmar och att en personalrepresentant, framröstad av personalen, deltar. Vid myndigheten finns även en lokal samarbetsgrupp. Myndigheten har kraftigt investerat i utvecklingen av ledarskapskompetens. Tre kommissarier avslutade sina befälsstudier i december och fem personer har påbörjat underbefälsutbildningen vid polisyrkeshögskolan och siktar på att bli färdiga under år 2020. Polismyndigheten fortsätter i sin verksamhet att beakta lösningar som förbättrar och främjar hållbarhet. Bland annat använder myndigheten till största delen färjetransporter för tjänsteresor och för resor till utbildningar vid Polisyrkeshögskolan. Endast i undantagsfall används flyg. Vid upphandlingar som har gjorts av t.ex. städtjänster beaktas miljöaspekter och hållbarheten beaktas också vid det nya polishusbygget som byggs enligt krav på passivhusstandard. 


Resultaträkning med budgetuppföljning


I verksamhetens intäkter ingår försäljningsintäkter, avgiftsintäkter och övriga verksamhetsintäkter. Intäkterna budgeterades till 423 000 euro för år 2019. Det slutliga utfallet i intäkter för år 2019 uppgick till 622 195,93 euro.
I verksamhetens personalkostnader ingår löner och arvoden, pensionskostnader och övriga lönebikostnader, samt som korrektivpost personalersättningar. Personalkostnaderna budgeterades till  6 075 385,35 euro för år 2019. Det slutliga utfallet i personalkostnader för år 2019 uppgick till 5 785 044,28 euro.
I verksamhetens kostnader ingår förutom personalkostnader även köp av tjänster, material och förnödenheter samt övriga verksamhetskostnader. Förutom personalkostnaderna som redan har nämnts budgeterades 1 280 614,65 euro i verksamhetskostnader. Det slutliga utfallet för verksamhetskostnaderna med personalkostnaderna borträknade uppgick år 2019 till 1 605 144,99 euro. Verksamhetens kostnader totalt budgeterades för år 2019 till 7 356 000,00 euro medan det slutliga utfallet för år 2019 uppgick till 7 390 189,27 euro.
Årsbidraget som består av intäkter minus kostnader budgeterades för år 2019 till minus 6 933 000,00 euro medan det slutliga utfallet i årsbidrag för år 2019 blev minus 6 767 968,92 euro.
Utfallet av 2019 års nettoanslag är 97,6 procent. Verksamhetens kostnader uppgår till 100,5 procent och intäkterna till 147,1 procent. I och med den osäkra tidtabellen för flytten till de nya lokalerna har det uppkommit kostnader som inte har budgeterats. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat då myndigheten fortsättningsvis tampas med svårigheter att fylla vikariat för tjänst- samt familjeledigheter. 
Tillståndsenhetens resultat översteg budget vilket främst berodde på ökade identitetskortsansökningar. Även alarmcentralen ökade sina intäkter för automatlarmen. 
Under fyraårsperioden 2016 till 2019 är det främst personalkostnaderna som gör att resultatet skiljer sig mellan åren. År 2018 återinrättades fem äldre konstapeltjänster som drogs in åren 2012 till 2013. För år 2019 syns effekterna av arbetsvärderingen som blev klar under år 2018. 


Målsättningar


Inriktningsmålen för år 2019 var polisens närhet och tillgänglighet för ökad trygghet i samhället, arbetet mot våld i nära relationer samt hög prioritet av bekämpning av narkotika. Inriktningsmålen togs fram i samarbete med Polisstyrelsen. 
Polisen har i sin verksamhet utgått ifrån att vara synlig och tillgänglig vid de tidpunkter där man upplever att polisen behövs. Den synliga verksamheten har riktats mot stadens centrum, olika större tillställningar och evenemang runt om i landskapet. Tillsammans med sjöbevakningen har man besökt skärgården. Överlag har det så kallade PTG-samarbetet mellan polis, tull och gränsbevakning varit aktivt år 2019. Polismyndigheten påbörjade under året en kommunrunda som planeras bli årlig. Informationsflödet gentemot landskapets partier har intensifierats i syfte att skapa bättre transparens och förståelse för polisverksamhetens natur.
Polismyndigheten har fortsättningsvis fokuserat på våld i nära relationer. Satsningar har gjorts på personalens kompetens, teknisk utrustning för genomförande av förhör samt flera utbildningsföreläsningar till samarbetspartners om utredningsprocesser och lagstadgade krav. Personalen har även aktivt deltagit i samarbetspartners utbildningstillfällen i syfte att öka egen kompetens. Samarbetet med brottsofferjouren har fördjupats.
Mycket av narkotikagruppens arbete har under året riktats mot begångna brott och följder av narkotikabruk. Inriktningen har varit nödvändig, med beaktande av i synnerhet det stora antalet outredda egendomsbrott som varit narkotikarelaterade. Narkotikagruppen har haft tätt samarbete med Tullen, Centralkriminalpolisen och med Egentliga Finlands polisinrättning. Gemensamma utredningar med samarbetsmyndigheterna har förlöpt bra och lett till önskat resultat.
Tillståndsenheten behandlade sammanlagt 13 085 ärenden jämfört med 10 127 ärenden år 2018. Man kan fortsättningsvis konstatera att ansökningar på nätet ökar. Av identitetskorten söktes 37,2 procent elektroniskt och av passen 21,9 procent elektroniskt.
Antalet hanterade anrop och samtal till Alarmcentralen steg till 20 661 för år 2019 jämfört med 18 953 samtal år 2018. Det ökade antalet kan förklaras särskilt med att antal anrop och samtal under stormen Alfrida var mycket högt.
Gatusäkerhetsindexet har försämrats en aning jämfört med år 2018, men ligger fortsättningsvis på en hög nivå jämfört med år 2017. I Mariehamn låg gatusäkerhetsindex på 66,13 jämfört med 80,42 år 2018 och på hela Åland 113,01 jämfört med 129,22 år 2018.
Antalet anmälda brott har ökat en aning. Till myndigheten anmäldes år 2019 sammanlagt 2575 misstänkta brott jämfört med år 2018, då det anmäldes 2248 misstänkta brott. Av dessa var 1330 brott mot strafflagen med trafikbrotten borträknade. Antalet trafikbrott för år 2019 anger att bötesförfarandet har kunnat genomföras tillfredsställande efter lagstiftningsmässiga ändringar. Trafikförseelserna har ökat jämfört med år 2018. År 2019 var trafikförseelserna 586 jämfört med år 2018 då de var 294.
Uppklarningsprocenten har förbättrats ytterligare från år 2018. Uppklarningsprocenten för alla anmälda brott år 2019 var 74,6 procent jämfört med 70,8 procent år 2018, medan uppklarningsprocenten för brott mot strafflagen där trafikbrotten borträknade, var 59,9 procent år 2019 jämfört med 52,2 procent år 2018.


Väsentliga förändringar i organisation, verksamhet och ekonomi


Efter ungefär halva verksamhetsåret fick myndigheten en ny vikarierande polismästare och vid samma tid ändrades organisationen på befälsnivå då överkommissarietjänsten flyttades från tillståndsenheten till stabsfunktionen för att bättre fungera som ställföreträdande för polismästaren.
För investeringen av nödalarmeringssystemet Ålarm beviljades 160 000 euro i tilläggsbudget under året för nödvändiga uppdateringar.


Risker och osäkerhetsfaktorer som inverkar på verksamheten


Personalen utgör den viktigaste resursen för myndigheten och utmaningarna med att rekrytera ny personal kvarstår från tidigare år. Ett kontinuerligt underskott av polispersonal existerar.
Stormen Alfrida påvisade utmaningar med myndighetens beredskap och de påvisade akuta utmaningarna är åtgärdade.
Anpassningen av myndighetens verksamhet i förhållande till de krav som följer av den Europeiska dataskyddsförordningen GDPR har påbörjats och planeras slutföras under år 2020. Arbetet är omfattande och intensifieras under inkommande år. Kartläggningen av förordningens inverkan på verksamheten och skolning av personalen tillhör de mest angelägna uppgifterna.
Tidigare försök att dela på kompetensen brett i myndighetens strukturer enligt rikets modell har påverkat spetskunskapen inom olika delområden.
Upprätthållande av kompetensen genom vidareutbildning fortsätter att vara utmanande. Myndighetens möjlighet att påverka situationen är begränsad då ansvaret för utbildning inom området är riksbehörighet.
Den delade behörigheten är utmanande och fokus på att i tid bistå lagberedningsarbete samt skapa åländska direktiv och anvisningar behöver fortsättningsvis utvecklas.


Redogörelse för den interna kontrollen


Polismyndigheten har följt de bestämmelser, föreskrifter och beslut som berör polisverksamheten, men också de bestämmelser som reglerar den allmänna förvaltningen inom myndigheten. Intern övervakning har genomförts inom myndigheten på förmansnivå och stickprovskontroller görs inom de områden som nämnts i laglighetsövervakningsplanen.
Resurserna och verksamhetens mål har följts upp och behandlats vid dagliga genomgångsmöten samt regelbundna gruppchefsmöten, befälsmöten och ledningsgruppsmöten.
Anskaffningar görs i huvudsak centralt vid stabsfunktionen förutom i de fall där det finns anställda med specialkompetens för en uppgift som då handhar anskaffningen efter godkännande. Myndigheten har även ett elektroniskt anskaffningsförfarande där förslag ska skickas in för behandling i stabsfunktionen.
Under året framställs regelbundet rapporter över budgetens löpande utfall för att säkerställa att ingen risk för överskridande finns och så att oförutsedda utgifter kan regleras under återstoden av budgetåret. Var fjärde månad produceras ledningsgruppens översiktsrapport.
Uppföljningen och förverkligandet av de åtgärder som internrevisionen från år 2018 lyfte fram har delvis genomförts under året och arbetet fortsätter även nästa år.
Under året introducerades riskhanteringsprocessen Enterprise Risk Management (ERM) i verksamheten. Processen har sitt ursprung i den privata sektorn men har anpassats till användning inom det offentliga. I förhållande till polisiär verksamhet används processen idag globalt. Processen innebär att man på ett övergripande plan identifierar risker som anses kunna utgöra ett hot mot myndighetens förmåga att utföra sitt samhällsuppdrag. Dessa risker analyseras och hanteras enligt en fastslagen process. Genom att arbeta strategiskt, långsiktigt och fortlöpande enligt en strukturerad modell skapas en samsyn och ett ägarskap inom ledningen i förhållande till verksamhetens risker, samt hur dessa ska hanteras.
Erfarenheterna av processer kring upphandling av ICT system visar att upphandling samt övervakning och uppföljning av dylika processer inte faller under polisverksamhetens kärnkompetenser. Inför framtiden bör övervägas var en sådan kompetens lämpligen kunde erhållas.
Polismyndighetens fakturering sker huvudsakligen centralt från landskapets finansavdelning bland annat för att underlätta bevakningen av fordringar eftersom inget eget faktureringssystem finns vid myndigheten. Avgifter som faktureras bestäms årligen genom Ålands landskapsregerings beslut om polisens avgiftsbelagda prestationer