Förskingring

Förskingring

Förskingring är en gärning, där gärningsmannen stjäl sådana pengar eller sådan annan lös egendom som denna redan förfogar över.

Det är fråga om lindrig förskingring om den tillgripna egendomen inte är särskilt värdefull eller om gärningen som helhet bedöms som ringa. 

Förskingringen är grov om brottet gäller synnerligen värdefull egendom eller stora penningbelopp. Vid grov förskingring förorsakas offret kännbar skada, med beaktande av omständigheterna. Det kan också vara fråga om att gärningsmannen utnyttjar sin särskilt ansvarsfulla ställning.

Förskingringen skiljer sig alltså såtillvida från stöld, att brottet riktar sig till medel och egendom som anförtrotts åt gärningsmannen. En person som gör sig skyldig till förskingring kan t.ex. vara kassören i en förening, som använder föreningens pengar till eget bruk.

Straff

Förskingringsbrott kan bestraffas med böter eller fängelse:

  • böter eller högst 1 år och 6 månader fängelse för förskingring
  • 4 månader eller högst 4 år fängelse för grov förskingring.