Organiserad brottslighet

Organiserad brottslighet

Enligt strafflagen avses med organiserad brottslighet en grupp på minst tre personer som handlar i samförstånd för att begå brott.  

Den här typen av brottslighet är mest synlig i form av kriminella grupper med emblemförsedda västar och en verksamhet som genomsyras av våld eller hot om våld. 

Strukturerna liknar allt oftare nätverk

Utöver hierarkiska grupper består organiserad brottslighet i allt högre grad av nätverk som efter behov kan agera snabbt, flexibelt och från fall till fall. Det huvudsakliga målet är att få så stor brottsnytta som möjligt, inte bara genom kriminell verksamhet, utan även alltmer genom verksamhet som ser laglig ut. Gruppernas verksamhet är i allt högre grad internationell även i Finland.

Enligt polisens uppgifter har antalet grupper som är involverade i organiserad brottslighet ökat i Finland under de senaste tio åren. Centralkriminalpolisen bedömer att det finns cirka 90 grupper i Finland och dessa grupper har cirka 900–1000 medlemmar.

Främst inhemsk brottslighet i Finland

I Finland är den organiserade brottsligheten i regel inhemsk. Verksamheten är ändå i allt högre grad internationell. De flesta organiserade kriminella grupperna samarbetar med kriminella grupper i synnerhet i Ryssland och Baltikum.

Kriminella motorcykelgäng med västar och emblem etablerade sig i Finland när den allmänna internationaliseringstrenden satte igång vid skiftet mellan 1980- och 1990-talet och rörligheten ökade. Gängen har ständigt stärkt sina positioner och under 2000-talet brett ut sig över hela Finland. Idag har olika gäng underavdelningar eller verksamhet på alla större orter. Den här typen av kriminella motorcykelgäng har fått stor spridning i alla länder i Östersjöregionen. Påfallande är att dessa grupperingar anser sig vara utanför reglerna för ett organiserat samhälle.

Söker brottsnytta genom bedrägeri i datanät

Förutom de traditionella organiserade kriminella grupperna med emblemförsedda västar har även sådana grupper som begår gränsöverskridande egendomsbrott i rättspraxis ansetts vara kriminella sammanslutningar såsom fastställts i strafflagen. Gruppsammansättningen kanske bara gäller under ett enskilt eller några enstaka brott. 

Den organiserade brottsligheten använder allt oftare datanät för kriminell verksamhet, särskilt internationellt. Här handlar det bland annat om olika bedrägerier och bluffverksamhet för att få individer eller företag att betala olika penningbelopp. Även mindre summor kan ge stor brottsnytta på grund av de stora volymerna som internet möjliggör.

Bekämpning av organiserad brottslighet

Polisens kamp mot organiserad brottslighet sker inte bara genom traditionell brottsbekämpning utan handlar även om brottsbekämpning med administrativa metoder. Här är avsikten att förhindra skada till följd av brott genom tätt myndighetssamarbete och insatser från aktörer inom den privata sektorn. 

Exit-verksamheten erbjuder dessutom avhoppare stöd att lämna gängen. Administrativ brottsbekämpning och Exit-verksamhet är förebyggande åtgärder när det gäller organiserad brottslighet. Sett ur samhällets och individens synvinkel är förebyggande arbete alltid mer ändamålsenligt och ekonomiskt än att utreda brott.