Oikeuskäsittely -sv

Rättsprocess

Parter i brottmål är brottsoffret dvs. målsäganden, den åtalade dvs. svaranden och åklagaren. 

Målsäganden är part i ett brottmål, om han eller hon framför yrkanden mot svaranden dvs. den brottsmisstänkte. Åklagaren åtalar svaranden i brottmålet. Även eventuella vittnen hörs under rättegången för att utreda brottet. 

Om ärendet går vidare till rättegång kan brottsoffret begära praktiska råd från Brottsofferjouren. 

Skriftligt förfarande

Brottmål kan behandlas skriftligt i tingsrätten. Då ordnas ingen muntlig rättegång. I skriftligt förfarande avgör domaren ärendet utifrån skriftligt material. Det skriftliga materialet består av förundersökningsprotokollet som upprättats av polisen och som innehåller de omständigheter som utretts i förundersökningen.

Det är lindriga utredda brott som behandlas genom skriftligt förfarande. Syftet med det skriftliga förfarandet är att påskynda behandlingen av utredda ärenden. För att ett ärende ska kunna behandlas skriftligt måste svaranden ha erkänt gärningen och samtyckt till skriftligt förfarande. Även målsäganden ska ge sitt samtycke till förfarandet. Brott som begåtts av under 18 år gamla personer behandlas inte genom skriftligt förfarande. 

Även den åtalade dvs. svaranden får i skriftligt förfarande får skriftligen framföra sin åsikt om yrkandena mot honom eller henne.

I skriftligt förfarande skickar tingsrätten domen till svaranden och målsäganden.