Dödsfall polisen.ax

Dödsfall


Cirka 10 000 dödsfall rapporteras årligen till polisen. Polisen tar emot anmälan om dödsfall och besöker händelseplatsen. 

Även om polisen tar emot anmälan, för polisen inte någon egentlig utredning av dödsorsaken för alla de anmälda fallen. 

Polisen utför rättsmedicinsk utredning av dödsorsaken om 

 • det inte är känt att dödsfallet berodde på sjukdom eller om den avlidna inte under sin senaste sjukdom har behandlats av läkare
 • döden har orsakats av brott, olycksfall, självmord, förgiftning, yrkessjukdom eller vårdåtgärd eller då det finns skäl att misstänka att döden har föranletts av någon av ovanstående orsaker
 • dödsfallet på annat sätt har inträffat oväntat.
   

Om den avlidna är okänd, krävs i allmänhet en rättsmedicinsk utredning av dödsorsaken. Dödsorsaken utredas också hos personer som dött under speciella omständigheter, så som när personen har varit 

 • i tjänstgöring enligt värnpliktslagen
 • gripen
 • tagen i förvar på grund av berusning
 • anhållen
 • häktad
 • i ofrivillig vård
 • i andra motsvarande omständigheter. 
 • I andra situationer utreds dödsorsaken inom hälso- och sjukvården som medicinsk utredning av dödsorsaken.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) styr och övervakar utredningen av dödsorsak i Finland.

Rättsmedicinsk obduktion


Polisen anlitar vanligen rättsläkaren som hjälp vid utredningen. I de flesta fallen beordrar polisen att en rättsmedicinsk obduktion ska utföras. Samtycke av den avlidnas anhöriga krävs inte. Institutet för hälsa och välfärd (THL) svarar för obduktionen, som vanligen utförs inom en vecka. Obduktioner utförs på fem orter (Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg). Den avlidna transporteras på statens bekostnad till obduktionen och tillbaka.

De anhöriga får vanligen en preliminär rapport om obduktionsresultatet av polisen. De slutliga resultaten och utlåtandena kan ta flera månader att färdigställa, beroende på deras omfattning.

Pågående undersökningar utgör i allmänhet inte ett hinder för att den avlidna ska kunna begravas. Den avlidna kan oftast överlämnas för begravning omedelbart efter obduktionen. Rättsläkaren beviljar begravningstillstånd för begravningen.

Egendom som den avlidna har haft på sig


Polisen ser till att egendomen som den avlidna har haft på sig tas tillvara och överlåts till de anhöriga.

Övriga undersökningsåtgärder


Polisen undersöker bland annat den avlidnas livssituation samt händelser och omständigheter vid tidpunkten för döden. Detta kan föranleda en undersökning på platsen där den avlidna påträffades och/eller dog, samt hörande av personer som kan ha information som påverkar undersökningen.

Information om dödsfallet och dödsorsaken


Polisen underrättar de anhöriga om resultatet när utredningen är klar. Eftersom uppgifter som gäller dödsorsaken är konfidentiella, kan polisen endast lämna ut uppgifterna på särskilt föreskrivna grunder.

Uppgifter kan ges till 

 • en nära anhörig eller närstående till den avlidna
 • en försäkrings- eller pensionsanstalt om det finns motiverat behov av uppgifterna för handläggningen av en ersättningsansökan
 • domstolar, andra myndigheter eller samfund som har lagstadgad rätt att få dessa uppgifter
 • den på vars ansökan eller med vars samtycke den åtgärd vidtagits som varit nödvändig för utredande av dödsorsaken.

Att komma igenom sorgen


Dina närmaste är viktiga för att du ska komma igenom sorgen. Ibland kan det också behövas professionell hjälp. Psykosocialt stöd och krishjälp ingår i primärvårdens jourverksamhet.  Det är polisens skyldighet att hänvisa den som behöver krishjälp till sådana instanser som erbjuder hjälp. Du kan be om hjälp dygnet runt vid hälsovårdens jourmottagning på din hemort.