Näringsförbud

Näringsförbud

Avsikten med näringsförbud är att säkerställa att de som har bedrivit osund affärsverksamhet inte kan verka inom näringslivet. 

En person kan påföras näringsförbud om hen inte har uppfyllt lagstadgade skyldigheter som knyter an till affärsverksamheten. Även brott som begåtts i affärsverksamheten kan leda till näringsförbud.

Näringsförbud påförs utöver en fällande dom för ett brott. Förbudet varierar från tre till sju år. Det är en domstol som beslutar om vad som ingår i näringsförbudet och hur länge förbudet gäller.

Polisen övervakar att man inte bryter mot näringsförbudet

I Finland är det polisen som övervakar att man inte bryter mot ett näringsförbud. När näringsförbud har trätt i kraft sammanställer polisen en redogörelse om hurudan affärsverksamhet personen med näringsförbud har bedrivit innan förbudet påfördes och vilka åtgärder denne har vidtagit med anledning av förbudet. En person med näringsförbud är skyldig att lämna de upplysningar som behövs för polisens redogörelse. 

Medan förbudet gäller ska en person med näringsförbud redogöra för polisen om sin försörjning och lämna uppgifter om sin arbetsplats. I praktiken sammanställs polisens redogörelse så att personen med näringsförbud kallas till polisstationen för att bli hörd. Varje person med näringsförbud har en utsedd övervakare vid polisinrättningen på den egna boningsorten.

Övervakaren sköter om övervakningen i praktiken, och personen med näringsförbud kan vara i kontakt med övervakaren i frågor som gäller förbudet.

Brottsligt att fungera som bulvan för person med näringsförbud

Det är straffbart att bryta mot näringsförbudet. Även den som fungerar som mellanhand för en person med näringsförbud kan dömas för att ha brutit mot näringsförbudet. Om till exempel en person med näringsförbud som har varit verkställande direktör och styrelsemedlem flyttar över ansvarsposterna på någon annan men själv ändå fortsätter att leda företaget så kan båda personerna göra sig skyldiga till att bryta mot näringsförbudet.

Oriktiga uppgifter kanske även anges i de register som knyter an till affärsverksamheten. Avsikten är alltså att dölja den person som i verkligheten bedriver affärsverksamheten. Då är det fråga om ett registeranteckningsbrott. 

Straff

Den som bryter mot ett näringsförbud kan dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Den som har gjort sig skyldig till ett registeranteckningsbrott kan dömas till böter eller fängelse i högst tre år. 


Lag om näringsförbud i Finlex 

Strafflagen i Finlex