Tarkastusoikeus -sv

Rätt till insyn

Du har, utom i vissa undantagsfall, rätt att få veta vilka uppgifter om dig som polisen behandlar. Du har också rätt att veta att polisen inte behandlar uppgifter om dig.

Du kan i regel avgiftsfritt utöva rätten till insyn. Om begäran på grund av att den upprepas eller av någon annan orsak är uppenbart orimlig eller ogrundad, får den personuppgiftsansvarige dock ta ut en avgift för åtgärden. Bestämmelser om grunderna för avgiftens belopp finns i lagen om grunderna för avgifter till staten. Avgiften fastställs enligt förordningen om polisens avgiftsbelagda prestationer.

.


Utövande av rätten till insyn

I fråga om behandlingssyften som avses i personuppgiftslagen för polisen förutsätter utövande av rätten till insyn personligt besök hos den personuppgiftsansvarige (Polisstyrelsen) eller polisinrättningen. Du ska styrka din identitet när du utövar rätten till insyn.

 • framställ begäran personligen hos polisen, du kan ha ett biträde med dig
 • förbered dig på att styrka din identitet
 • ange i begäran i vilket av polisens informationssystem eller polisuppgiftssystem som du vill utöva din rätt till insyn
 • polisen har färdiga blanketter för utövande av rätten till insyn
  • att använda de färdiga blanketterna är inte en ovillkorlig förutsättning för utövande av rätten till insyn, utan du kan också framställa din begäran med något annat dokument
  • av dokumentet ska det dock framgå vilka uppgifter du vill granska.

Om du vill utöva din rätt till insyn i ljud- och bildupptagningar, ska du för sökningen av dina uppgifter meddela plats och så noggrann tid som möjligt då inspelningen, till exempel med kameraövervakningssystem, har skett. Ibland måste du bifoga en bild på dig själv till begäran om insyn.

I samband med att du utövar rätten till insyn informeras du, om rätten till insyn inte kan utövas omedelbart. Vid behov informerar den personuppgiftsansvarige eller polisinrättningen dig om när och hur du kan granska uppgifter om dig själv.

Vid behov vidarebefordras din begäran till andra myndigheter eller dataombudsmannen. I de fall där du saknar rätt till insyn, kan dataombudsmannen säkerställa att uppgifterna är lagenliga för din räkning. 

Inskränkningar i rätten till insyn 

Din rätt till insyn i dina uppgifter kan begränsas i vissa situationer. Din rätt till insyn kan begränsas om det med beaktande av dina rättigheter är en proportionell och nödvändig åtgärd i syfte att

 • undvika menlig inverkan på förebyggande, avslöjande, utredning av brott eller på åtgärder som avser åtal för brott eller på verkställighet av straffrättsliga påföljder
 • trygga andra undersökningar, utredningar eller motsvarande förfaranden hos myndigheter
 • skydda den allmänna säkerheten
 • skydda den nationella säkerheten, eller
 • skydda andra personers rättigheter.

Om endast en del av dina uppgifter är sådana att de inte omfattas av rätten till insyn, har du rätt att få veta vilka övriga uppgifter som registrerats om dig.

Inskränkningar i rätten till insyn enligt personuppgiftslagen för polisen

Din rätt till insyn gäller inte

 • uppgifter i informationskällor som avses i 9 § i personuppgiftslagen för polisen
 • personuppgifter som gäller hemlig övervakning och särskild kontroll i Schengens informationssystem
 • uppgifter om polisens taktiska eller tekniska metoder, som ingår i de uppgifter som avses i 5-8 § i personuppgiftslagen för polisen
 • uppgifter om observationer eller informationskällor eller uppgifter som används för teknisk undersökning
 • personuppgifter som erhållits genom de inhämtningsmetoder som avses i 5 kap. i polislagen och 10 kap. i tvångsmedelslagen samt med stöd av 157 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

När kontakta dataombudsmannens byrå?

Du kan begära att dataombudsmannen granskar om dina personuppgifter behandlas lagenligt, om din rätt till insyn har skjutits upp, begränsats eller vägrats eller om den personuppgiftsansvarige inte godkänner dina krav på rättelse, komplettering, radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Utövande av rätten till insyn via dataombudsmannen

Om din rätt till insyn skjuts upp, begränsas eller vägras har du rätt att utan oskäligt dröjsmål få ett skriftligt intyg över detta. Du har rätt att få information om grunderna för uppskovet, begränsningen eller vägran, utom i det fall att lämnandet av denna information skulle äventyra syftet med vägran eller begränsningen. 

Den personuppgiftsansvarige ska informera dig om din rätt att lämna in en begäran om åtgärder till dataombudsmannen på grund av att rätten till insyn skjutits upp, begränsats eller vägrats samt om din rätt att utöva rätten till insyn via dataombudsmannen.

Dataombudsmannen kan på din begäran kontrollera lagenligheten i personuppgifterna om dig.
Dataombudsmannen har dock inte rätt att röja information om innehållet i registret som dataombudsmannen kommit över i samband med granskningen. Detta innebär att du i detta sammanhang inte kan du få besked om huruvida du är upptagen i registret eller inte.

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
Växel 029 566 6700
Registratorskontor 029 566 6768
Fax 029 566 6735
E-post (registratorskontoret) [email protected]  
Kontaktuppgifter - Dataombudsmannens byrå (tietosuoja.fi)

Milloin yhteys tietosuojavaltuutetun toimistoon? -sv

När kontakta dataombudsmannens byrå?

Du kan begära att dataombudsmannen granskar om dina personuppgifter behandlas lagenligt, om din rätt till insyn har skjutits upp, begränsats eller vägrats eller om den personuppgiftsansvarige inte godkänner dina krav på rättelse, komplettering, radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
Växel: 029 566 6700
Registratorskontor: 029 566 6768
Fax: 029 566 6735
E-post (registratorskontoret): [email protected] 
https://tietosuoja.fi/yhteystiedot 

Dataskydd och hantering av personuppgifter ax

Verksamhet som lyder under åländsk lagstiftningsbehörighet

 

Dataskyddsombud är:

 • Ålands landskapsregering
 • Kontakperson Adeline Gripenberg
 • Telefon: +358 18 25199
 • e-post: [email protected]
 • Post adress: PB 1060, 22111 Mariehamn