Henkilötietojen käsittely poliisissa -sv

Allmänna principer för behandling av personuppgifter 

Personuppgiftsansvarig ska behandla personuppgifter på ett sätt som respekterar den registrerades rättigheter och friheter. Att sköta om dataskyddet och datasäkerheten är en lagstadgad uppgift för polisen.

I EU:s allmänna dataskyddsförordning föreskrivs om dataskyddsprinciper för behandling av personuppgifter som styr den personuppgiftsansvarige.

Dataskyddsprinciperna för behandling av personuppgifter i förordningen är
behandlingens laglighet, korrekthet och öppenhet

 • ändamålsbegränsning
 • uppgiftsminimering
 • uppgifternas korrekthet
 • lagringsminimering
 • uppgifternas integritet och konfidentialitet
 • den personuppgiftsansvariges ansvarsskyldighet

I praktiken är det lättast att verifiera att verksamheten är lagenlig med hjälp av olika tekniska, administrativa och organisatoriska åtgärder samt omsorgsfull planering och dokumentation.

Hanteringen av datasäkerheten och dataskyddet följs och övervakas systematiskt hos polisen. Genomförandet av datasäkerheten och dataskyddet rapporteras regelbundet.

Följande principer för dataskydd styr all behandling av personuppgifter hos polisen:

1. Behandlingen av personuppgifter hos polisen utgår från lagen och polisens uppgifter.

Personuppgifterna behandlas för att utföra de uppgifter som föreskrivs för polisen och för att använda behörigheter för det ändamål och i den omfattning som bestäms i lagen.

Polisen ser till att de personuppgifter som behandlas är tillräckliga, väsentliga och nödvändiga för det lagliga användningsändamålet. Behandlingen av personuppgifter hos polisen planeras noggrant och noggranna anvisningar utfärdas om behandlingen.

2. Personuppgifter behandlas på ett klart och tydligt sätt.

Personuppgifter används endast för bestämda ändamål som den registrerade informeras om.

Heltäckande information ges om polisens personregister och den registrerades rättigheter.
Personuppgifter som polisen samlar in, syftet med behandlingen av dem, behandlingsmetoderna och skyddsmetoderna samt den registrerades rättigheter beskrivs.

3. Kvaliteten på uppgifterna säkerställs och den registrerades rättigheter tillgodoses.

Polisen ser på ett ansvarsfullt sätt till att personuppgifterna är riktiga och aktuella. Den registrerade ges tillfälle att utöva sin rätt till insyn och kräva att uppgifterna rättas.

Behandling av personuppgifter på webbplatsen poliisi.fi 

Du har rätt att få transparent information om behandling av dina personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige ska lämna uppgifterna i en begriplig och lättillgänglig form.

I syfte att säkerställa att informationen är transparent och öppen berättar vi på webbplatsen poliisi.fi hur polisen behandlar personuppgifter.

På poliisi.fi hittar du information om

 • vilka personuppgifter som behandlas
 • för vilka ändamål personuppgifter behandlas
 • lagringstider för personuppgifter
 • hur personuppgifter skyddas
 • vart personuppgifter utlämnas
 • personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter
 • dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Dessutom hittar du information om

 • hur du kan kontrollera dina uppgifter
 • när din rätt till insyn i dina uppgifter kan begränsas
 • hur du kan rätta dina uppgifter
 • varför logguppgifter behandlas
 • hur polisen som personuppgiftsansvarig tillgodoser dina rättigheter
 • hur du kan ansöka om forskningstillstånd till polisens material.

Uppgifterna på webbplatsen uppdateras vid behov för att tillhandahålla aktuell information.

Behandling av logguppgifter hos polisen

Logguppgifter behandlas systematiskt och omsorgsfullt hos polisen. Syftet med behandlingen av logguppgifter är att visa att polisens verksamhet är laglig och att säkerställa datasäkerheten.

Målet för insamlingen av logguppgifter är att möjliggöra

 • övervakning att användningen sker enligt bestämmelserna
 • utredning av missbruk och datasäkerhetsstörningar
 • utredning av fel i systemet
 • statistik över användarvolymer.

Administrationen av logguppgifter omfattar loggarnas hela livslängd: insamling, behandling, lagring, utlämning och borttagning.

En systematisk och omsorgsfull behandling av logguppgifter är viktigt för att skydda polisens informationssystemmiljö på ett ändamålsenligt sätt och utreda exceptionella situationer. 

Dessutom är det viktigt för att tillgodose rättsskyddet för både den som registrerats i informationssystemet och den som behandlar uppgifterna.

Rätt till insyn i logguppgifter

Logguppgifterna utgör ett personregister. De uppgifter som sparas i användarloggen är uppgifter om informationssystemets användare.

Rätten till insyn i enlighet med personuppgiftslagen gäller uppgifter om den registrerade själv. Du har därmed inte rätt till insyn i uppgifterna i polisens användarloggsystem, eftersom logguppgifterna inte är uppgifter om dig.

Rätt till information om logguppgifter med stöd av offentlighetslagen

Den registrerade kan med stöd av partsställning som avses i 11 § i offentlighetslagen ha rätt att få uppgifter ur användarloggsystemet.

Bestämmelserna i 11 § i offentlighetslagen gör det inte möjligt att ge den som begär logguppgifter rätt att ta del av dem så länge som han eller hon endast misstänker att de uppgifter om honom som finns registrerade i polisens informationssystem inte använts korrekt. (HFD:2014:69).

En parts rätt att ta del av logguppgifter kan endast grunda sig på att uppgifterna inverkade eller kunde ha inverkat på behandlingen av ett ärende som är eller varit anhängigt hos polisen och som berör den som begärt att få ta del av uppgifterna (HFD:2014:69).

Straffregister och säkerhetsutredningar

Straffregistret upprätthålls av Rättsregistercentralen som är underställt justitieministeriet.
Information om straffregistret och om utlämnande av uppgifter ur registret finns på Rättsregistercentralens webbplats.

En persons rätt att få uppgifter om sig själv är begränsad. Utöver ett straffregisterutdrag beträffande dig själv kan du få ett utdrag för visum, arbetstillstånd, uppehållstillstånd eller något annat motsvarande ändamål för att visa upp det för en myndighet utomlands. Straffregisterutdraget är avgiftsbelagt.

Säkerhetsutredningar

En säkerhetsutredning är en kontroll av registeruppgifter som utförs av en myndighet i syfte är att förebygga planer och brott som kan medföra skada för till exempel landets inre säkerhet, den offentliga ekonomin eller enskilda ekonomiska intressen som är av synnerligen stor betydelse. En säkerhetsutredning kan dessutom göras på grund av en internationell förpliktelse.

Säkerhetsutredningen kan vara begränsad, normal eller omfattande beroende på det skyddade intressets och uppgiftens betydelse. En ovillkorlig förutsättning för en säkerhetsutredning är att den som utredningen gäller har gett sitt skriftliga samtycke till utredningen. Säkerhetsutredningar utförs av skyddspolisen.

Begränsade säkerhetsutredningar utförs för att utreda om en person kan beviljas tillträde till vissa platser eller utrymmen för att sköta sina arbetsuppgifter. Normala och omfattande säkerhetsutredningar görs för att utreda om en person kan beviljas tillgång till viss information för att sköta sina arbetsuppgifter. Normala säkerhetsutredningar görs för företag och myndigheter, medan omfattande utredningar endast görs för myndigheter.

Huvudstaben svarar för alla säkerhetsutredningar som gäller försvarsförvaltningen.

Du kan lämna in en ansökan om straffregisterutdrag via justitieförvaltningens e-tjänst på

På Skyddspolisens webbplats finns mer information om säkerhetsutredningar

 

.