Rekisteröidyn oikeudet -perusteksti -sv

Den registrerades rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du följande rättigheter:

 • rätt att få transparent information om behandlingen av dina personuppgifter
 • rätt att kontrollera dina uppgifter
 • rätt att korrigera dina uppgifter
 • rätt att radera dina uppgifter dvs. att bli bortglömd
 • rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter
 • rätt att överföra uppgifter mellan system
 • rätt att göra invändningar mot behandlingen av uppgifter
 • rätt att inte bli föremål för automatiskt beslutsfattande.

Du har rätt att få följande uppgifter:

 • personuppgiftsansvarigs och eventuellt dataskyddsombuds kontaktuppgifter
 • syfte med behandlingen av personuppgifter
 • personuppgiftsgrupper som behandlas
 • dina personuppgifters mottagare eller mottagargrupper
 • lagringstid för dina personuppgifter.

Du har rätt att få veta om dina uppgifter behandlas i automatiskt beslutsfattande. Du kan göra en anmälan till dataombudsmannen om du misstänker att dina personuppgifter behandlas i strid med dataskyddsbestämmelserna. 

Den personuppgiftsansvarige ska öppet berätta hur du kan utöva dina rättigheter. 

Utövande av rättigheter visavi polisen

På dessa sidor berättar vi om dina rättigheter som registrerad. Dessutom berättar vi hur du kan utöva dessa rättigheter visavi polisen.

På sidorna finns bland annat information om hur du kan

 • kontrollera dina uppgifter
 • begära att oriktiga eller onödiga personuppgifter rättas eller raderas
 • begära att dataombudsmannen utövar rättigheterna på dina vägnar

Begränsning av den registrerades rättigheter

I vissa situationer kan dina dataskyddsrättigheter begränsas.

När polisen behandlar dina uppgifter i samband med en lagstadgad uppgift är din rätt till radering av uppgifter begränsad. Du kan inte få dina uppgifter raderade till exempel från datasystemet för polisärenden med stöd av den rätt att bli bortglömd som avses i dataskyddsförordningen.

Polisen kan i vissa fall begränsa din rätt att få tillgång till dina uppgifter eller din rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter.

Dessa rättigheter kan dock endast begränsas på grunder som föreskrivs i lag. Du har rätt att få ett skriftligt intyg av den personuppgiftsansvarige om dina rättigheter begränsas. Läs mer om begränsning av rätten till insyn. 

Anvisning

De registrerades rättigheter och dataskydd vid polisen -anvisning