Poliisihallitus rekisterinpitäjänä -sv

Polisstyrelsen som personuppgiftsansvarig

Med personuppgiftsansvarig avses en fysisk eller juridisk person, till exempel en myndighet eller ett företag, för vars bruk ett personregister inrättas eller som enligt lag ålagts skyldighet att föra register. Den personuppgiftsansvarige fastställer behandlingens syften och metoder.
Polisstyrelsen är personuppgiftsansvarig för polisens personregister som är avsedda för riksomfattande bruk.

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Polisstyrelsen
Registratorskontor
Postadress: PB 1000, 02151 Esbo
Besöksadress: Bergmansvägen 3, 02151 Esbo
[email protected] 

Dataskyddsombud

Polisstyrelsen
Dataskyddsombud Harri Kukkola
Postadress: PB 1000, 02151 Esbo
Besöksadress: Bergmansvägen 3, 02151 Esbo
[email protected] 

Dataskydd och hantering av personuppgifter ax

Verksamhet som lyder under åländsk lagstiftningsbehörighet

 

Ålands polismyndighets verksamhet som lyder under åländs lagstiftningsbehörighet hänvisas till tjänst tillhandahållen från Åda AB.