Tietojen poistaminen ja oikaiseminen -sv

Radering och rättelse av uppgifter 

Du har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige rättar eller kompletterar oprecisa och felaktiga personuppgifter om dig. Om du bestrider att personuppgifterna är korrekta, kan du begära att behandlingen begränsas.

Om inte den personuppgiftsansvarige godkänner ditt yrkande om rättelse, komplettering eller utplåning av dina personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dem, ska den personuppgiftsansvarige genom ett skriftligt intyg informera dig om vägran och grunderna för vägran. 

Begäran om rättelse av uppgifter som gäller polisens riksomfattande datasystem

Du kan lämna begäran om rättelse som gäller polisens riksomfattande datasystem till vilken verksamhetsenhet för polisen som helst. Polisens enhet för ärendet till Polisstyrelsen för behandling. Du kan också skicka begäran till Polisstyrelsen per e-post eller per post.

Du ska specificera begäran om rättelse tillräckligt exakt så att det av begäran framgår vems personuppgifter det är fråga om, vilka personuppgifter som bör rättas eller utplånas, varför du anser att uppgifterna är bristfälliga, inexakta eller oriktiga med tanke på syftet med behandlingen och hur dessa uppgifter borde ändras.

Vägran att rätta uppgifter

Om den personuppgiftsansvarige vägrar rätta en uppgift ska den personuppgiftsansvarige ge dig ett skriftligt intyg om vägran. Av intyget ska framgå skälen för att din begäran om rättelse av uppgifter inte har godkänts.

Efter att du fått intyget om vägran har du rätt att föra ärendet till dataskyddsombudsmannen för behandling. 

När behandlingen av dina personuppgifter är grundad på en lagstadgad skyldighet hos den registeruppgiftsansvarige, har du inte rätt att

  • invända mot behandlingen av dina personuppgifter
  • överföra dina uppgifter från ett system till ett annat.