Övervakning av ordning ax

Övervakning av ordning


Du kan vistas och röra dig fritt på en allmän plats utan att vara rädd och utan att någon annan hindrar dig eller stör dig. Det innebär också att du inte får föra oljud, uppträda hotfullt eller inneha farliga föremål eller ämnen på en allmän plats. 

Vad betyder AOS?


Myndigheterna använder vanligtvis förkortningen när de talar om allmän ordning och säkerhet.

Polisen patrullerar och vägleder för att upprätthålla ordningen


Polisen svarar för ordning och säkerhet på allmänna platser genom att patrullera, sköta brådskande larmuppgifter, ge råd och vägledning samt genom att ingripa i lagstridig verksamhet. Den som ordnar en offentlig tillställning ansvarar för säkerhetsarrangemangen. Vid behov ger polisen anvisningar och föreskrifter. Polisen kan också förbjuda, hindra eller avbryta en offentlig tillställning eller bestämma att den ska avslutas.

Säkerhet genom samarbete


Polisens främsta uppgift är att förebygga brott och ordningsstörningar tillsammans med invånare, olika myndigheter och sammanslutningar i området. Det praktiska säkerhetssamarbetet koordineras genom lokala säkerhetsplaner. Närpolisverksamheten riktar in sig på problemlösning och på nära samarbete. 

Bestämmelserna för ordning på allmänna platser är de samma i hela landet.

 

Järjestyksenvalvonta UKK -haitari -sv

Ordningslagen ax

Ordningslagen


Ordningslagens syfte är att säkerställa ordningen och säkerheten på allmänna platser.

Bestämmelserna för ordning på allmänna platser har varit de samma för alla delar i landet sedan 1.10.2003. Det här året ersatte ordningslagen de rätt varierande reglerna som var i kraft i olika kommuner. 

Vad är en allmän plats?


Ordningslagen tillämpas på platser som används av allmänheten, oberoende av vem det är som äger platsen. Sådana platser är vägar, gator, trottoarer, torg, parker, badstränder, idrottsplatser, kyrkogårdar, byggnader som är tillgängliga för allmänheten, transportmedel, ämbetsverk, kontor och restauranger. 

Förbuden finns till för att trygga säkerheten och trivseln


Ordningslagen förbjuder

  • störande av ordningen eller äventyrande av säkerheten genom oväsen, hot, skjutande, kastande av föremål eller annan motsvarande aktivitet
  • köp och tillhandahållande av sexuella tjänster mot betalning är förbjudet enligt ordningslagen.
  • urinering och att ha avföring så att det stör eller äventyrar den allmänna hälsan
  • innehav av föremål och ämnen som kan användas för att skada andra.
  • innehav av ämnen som lämpar sig för klotter, till exempel sprayfärger.
  • Bestämmelser om husdjur och sällskapsdjur ingår också i ordningslagen.

Kontaktuppgifter för dörröppning tillgängliga


Höghus måste ha synliga kontaktuppgifter som gör det möjligt för myndigheterna att utan dröjsmål och utan ersättning ta sig in i byggnaden.

De flesta överträdelserna av ordningslagen hanteras med ordningsböter i euro.

Läs mera


Information om störande av ordning
Ordningslagen i Ålex