Internationellt samarbete 

Internationellt samarbete 

Polisen i Finland har ett omfattande gränsöverskridande samarbete, dvs. internationellt. Samarbetet är av central betydelse, eftersom polisen i Finland endast kan vara verksam i Finland. Andra länders myndigheter kan heller inte upprätthålla ordningen i Finland. 

Alla brottsformer förekommer inte enbart i enskilda länder. Brottsligheten är organiserad och har nätverk som inte tar hänsyn till nationsgränserna. De enskilda medborgarna kan bli offer för olika slags brott när de rör sig fritt och använder datanätverk. I datanätverk är nationsgränser av marginell betydelse. 

Samarbetet förbättrar säkerheten i Finland 

Det går att bereda sig inför många av hoten och riskerna och förebygga dem. Genom samarbete kan kriminella gripas även utanför landets gränser. Polisens internationella samarbete fungerar på flera nivåer genom t.ex.

  • internationella avtal och konventioner om brottsbekämpning till den del som de gäller polisens arbete
  • informationsutbyte med den internationella kriminalpolisorganisationen Interpol och med polisen i olika länder
  • samarbete med myndigheter inom Europeiska unionen för att avslöja kriminella grupper samtidigt
  • överenskommelser med grannländerna om praktiskt polisarbete.

Samarbete innebär lärande och samordning

En bred helhetssyn och fördomsfrihet är viktiga inom internationellt samarbete. Olika myndigheter svarar för den inre säkerheten i olika länder. Vissa länder har flera polismyndigheter. Olika uppgifter och tillvägagångssätt passas ständigt samman i det internationella samarbetet. Man försöker också ta lärdom av andra myndigheters arbetssätt och metoder. De finska arrangemangen anses i allmänhet vara praktiska och flexibla. 

Samarbetsförhållanden uppstår inte av sig själv, utan grundar sig ofta på multilaterala eller bilaterala avtal stater emellan. Genom att engagera sig i dem ger staterna uttryck för sin samarbetsvilja. 

De praktiska samarbetsförhållandena söker lösningar och metoder för gemensamma problem. Regelbundna möten upprätthåller relationerna och håller samarbetet à jour. De gemensamma målen antecknas i samarbetsprogram eller samarbetsplaner. 

Finland är en rätt liten nation och därmed är dess polis en liten organisation. Polisen i Finland har stor erfarenhet av myndighetssamarbete och samarbete med intressegrupper. Polisen arbetar aktivt för utvecklingen och organiseringen av samarbetet även internationellt. Det är t.ex. ofta förnuftigt att ömsesidigt ordna utbildning som ger specialkompetens. Även andra nyttiga upplägg, som inte skulle gå att utföra ensam, genomförs inom samarbetets ramar.    

Polisen sänder och mottar mycket information över gränserna

Polisen behöver information för att kunna trygga säkerheten i samhället. Utbyte av information är kärnan för polisens internationella samarbete, och innebär att informationen rör sig mellan myndigheter i olika länder. Den internationella kriminalpolisorganisationen Interpol och den europeiska byrån för brottsbekämpning, Europol, är också delaktiga i informationsutbytet. Utbytet av information kan exempelvis gälla misstänkta personer, stulna dokument, fordon eller olagliga ämnen. 

Polisen utbyter information för att förebygga brott. Det är vanligt att kriminella grupper försöker använda samma tillvägagångssätt i flera länder. Sådana tillvägagångssätt kallas brottsfenomen. Internationell information om brottsfenomen förbättrar myndigheternas förmåga att identifiera och informera om dem.  

Centralkriminalpolisen fungerar som centrum för det internationella kriminalpolissamarbetet i Finland. Det innebär att Centralkriminalpolisen är kontaktpunkten för hela landets lagtillsynsmyndigheter. Myndigheterna kan be instansen om råd, och dess experter ger handledning i hur utbyte av information sker. Polisen använder expertisen t.ex. i samband med internationell informationssökning.    

Kommunikationscentralen verkar inom Centralkriminalpolisen. Centralen är den instans som huvudsakligen utbyter information över skyddade förbindelser. Den svarar också för att man från Finland ger tilläggsuppgifter till t.ex. efterlysningar.  

Bekanta sig: Det internationella polissamarbetets långa historia

Poliisin kansainvälisellä toiminnalla on monia muotoja -haitarin otsikko sv

Polisens internationella verksamhet är mångsidig

Poliisin kansainvälisellä toiminnalla on monia muotoja -haitari sv

Kansainvälinen yhteistyö -linkkilista sv