Kunniaväkivalta

Hedersrelaterat våld

I synnerhet bland invandrare är våld i nära relationer kopplat till hedersrelaterat våld. Det är en form av våld, som är en följd av att någon bryter gemenskapsnormer eller enskilda individers regler. I sådana fall är syftet med våldet att rengöra och återställa den fläckade hedern.

Hedersrelaterat våld är inte ett separat brott

Hedersrelaterat våld är inte en separat brottsbenämning, men det är frågan om olaga hot, tvång, ärekränkning, misshandel, förföljelse, människohandel eller sexualbrott. Grov misshandel kan även inkludera kvinnlig könsstympning. 

Det kan ta sig många olika former och våldet kan även vara psykiskt. Hedersrelaterat våld kan innehålla till exempel hot om tvångsäktenskap. övervakning, kontroll, samt uteslutning från en grupp eller gemenskap. Den mest extrema formen av hedersrelaterat våld är mord. 

Hedersrelaterat våld är relaterat till familjens eller gemenskapens verksamhet

Hedersrelaterat våld inträffar inom familjen och släkten. Dessutom kan den nära släkten stöda och t.o.m. hjälpa den som utför våldet. Oftast är offret en kvinna, men även män och pojkar kan bli offer till exempel på grund av homosexualitet. Hedersrelaterat våld kan påverka många människor eftersom det alltid är relaterat till en grupps- eller gemenskaps verksamhet.

Svårt att föra statistik över hedersrelaterat våld

Det är svårt att få en helhetsbild av mängden och arten av hedersrelaterat våld. Eftersom det inte handlar om ett separat brott kan man inte direkt föra statistik över hedersrelaterat våld. Det är också till stor del dold brottslighet, som inte alltid kommer till polisens kännedom.  För att förbättra situationsbilden införde polisen förra året en klassificeringskod som gör det lättare att föra statistik. 

Polisen får ofta kännedom om hedersrelaterat våld i och med förebyggande verksamhet. Förutom att fall rapporteras direkt till polisen avslöjas de

  • i samband med brottsutredning
  • genom skolor
  • från social- och hälsomyndigheter
  • genom medborgarorganisationer
  • genom offrens vänner. 

Hedersrelaterat våld har blivit vanligare i Finland

Under de senaste åren har hedersrelaterat våld blivit vanligare i Finland. Även finländska kvinnor har blivit utsatta för våld då de haft relationer med män med utländsk bakgrund. Unga personer med invandrarbakgrund som har vuxit upp i Finland kan bli utsatta för våld då lever under press från två olika kulturer.

Identifiering är viktigt för polisen

Att identifiera hedersrelaterat våld är viktigt för poliser som arbetar på fältet samt för forskare. Exempelvis vid hemutryckningar krävs det att polisen är noggrann, har förmåga att lyssna och god förståelse av situationen, så att de kan identifiera -och ingripa i hedersrelaterat våld. I undersökningen måste polisen ta hänsyn till anstiftare eller medhjälpare som är iblandade i brottet. 

Polisens mål är att förebygga hedersrelaterat våld och att sänka tröskeln för att anmäla fall. Polisen måste föra en aktiv dialog med de grupper där hedersrelaterat våld förekommer. 

Misstänker du hedersrelaterat våld?

  • Blunda inte för brottet.
  • Om du misstänker att din vän eller bekant blir utsatt för hedersrelaterat våld, gör en anmälan till polisen.
  • Berätta för offret att man inte kan acceptera våldet och underkasta sig situationen. 
  • Om du är rädd för att anmäla saken till polisen eller situationen ger dig ångest kan du först ta kontakt med Brottsofferjouren.