Besöksförbud text

Besöksförbud


Besöksförbud är ett sätt att få slut på trakasseri, hotelser och oönskad kontakt. Med besöksförbud kan man förhindra våld och nya brott. 

Vad betyder besöksförbud?


Våld i nära relationer och till exempel separationssituationer kan innebära kontinuerliga trakasserier. Ofta är det relaterat till oönskade besök, övervakning samt skickande av meddelande per telefon eller e-post. 

Ett besöksförbud innebär att man för att skydda ditt liv, hälsa, frihet eller frid kan förbjuda en annan att kontakta dig. 

Besöksförbud kan också utfärdas för en person som bor på samma adress som den som blir utsatt för trakasseriet. Ett sådant besöksförbud inom familjen innebär att den som har blivit utfärdad förbudet är tvungen att lämna den gemensamma bostaden. Även andra sätt att hålla kontakt är förbjudna. 

Besöksförbudets omfattning varierar beroende på situationen. Förbudet kan också ansökas för ett vuxet barn som utpressar sina gamla föräldrar på pengar. Med det kan man också skydda vittnen i rättegång.

Vem kan ansöka om besöksförbud?


Vem som helst som av grundad anledning känner sig hotad eller trakasserad av en annan person kan be om besöksförbud. Åklagare, polisen och socialmyndigheten kan ansöka om besöksförbud om den hotade personen inte själv vågar eller kan göra det.

Hur ansöker man om besöksförbud?

Besöksförbud begärs av tingsrätten. Uppge i ansökan 

  • hurudan sorts hot eller trakasseri du är utsatt för 
  • vem som hotar eller trakasserar dig 
  • hurudan uppfattning du har om trakasseriets fortsättning och möjligheten av nya brott i fortsättning
  • finns det vittnen eller bevis i ärendet.

Vad är bevis i besöksförbudsärende?


Det lönar sig att göra begäran om besöksförbud omsorgsfullt. I besöksförbudsärenden kan skriftliga bevis vara

  • e-postmeddelanden och textmeddelanden
  • brev
  • läkarintyg eller kopia på sjukjournalen
  • socialmyndighetens eller skyddshemmets registreringar. 
  • Anteckna alla händelser relaterade till fallet samt trakasseriernas tidpunkter och antal. Spara meddelanden och annat material. 

Polisen kan också utfärda ett tillfälligt besöksförbud


Polisen kan också utfärda ett tillfälligt besöksförbud som bekräftas i tingsrätten.

Syftet med ett tillfälligt besöksförbud är att bryta en våldsspiral eller andra trakasserier så snabbt som möjligt och förhindra svåra följder. På det sätten kan man också visa gärningsmannen att hans eller hennes handlingar inte är tillåtna.

Till exempel i samband med hemutryckningar kan polispatrullen inleda åtgärderna i besöksförbudsärendet. Ofta kan det i samma situation vara frågan om brottsmisstanke, om vilken polisen registrerar en brottsanmälan. 

Övervakning av och brott mot besöksförbud


Besöksförbud övervakas huvudsakligen i samband med övrig polisverksamhet. 

Brott mot besöksförbud är ett brott som hör under allmänt åtal. Detta betyder att polisen kan undersöka och åklagaren kan väcka åtal mot dem fastän målsägande inte skulle yrka på straff i ärendet. 

När brott mot besöksförbud kommer till polisens kännedom gör polisen en brottsanmälan och undersöker saken. Brott mot besöksförbud kan även innebära andra brottsmisstankar, till exempel misshandel, som polisen registrerar i brottsanmälan. 


Läs mera om våld i nära relationer 
Om besöksförbud på Brottsofferjourens sidor
Lag om besöksförbud på Finlex
Ytterligare information om besöksförbud på tingsrättens sidor