Krav som ställs i provet för ansvarig person 2024

Krav som ställs i provet för ansvarig person 2024

I förteckningen anges författningens ursprungliga nummer. I provet ska du behärska författningarna som är i kraft vid tidpunkten för provet.

Det förutsätts att man behärskar lagrummen som räknas upp under namnen på författningarna. Om inga lagrum nämns under författningen, förutsätts det att man behärskar författningen i sin helhet.

I sektionerna om tillverkning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler samt reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar förutsätts dessutom att man kan grunderna i tillverkningstekniken.

Bestämmelser som gäller kraven för alla deluppgifter

 • Förordning om besiktning av skjutvapen och -förnödenheter (656/1982)
   
 • Skjutvapenförordning (145/1998)
   
 • Skjutvapenlag (1/1998)
   
 • Lag om skjutbanor (763/2015)
   
 • Europeiska kommissionens förordning 2015/2403
   
 • Europaparlamentets och rådets förordning 258/2012
   
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
  • 1 - 7 artikel
  • 13 artikel
  • 24 - 25 artikel
  • 30 - 31 artikel
    
 • Ordningslag (612/2003)
  • 1 kap.
  • 3 kap.
    
 • Handels- och industriministeriets beslut om besiktning av skjutvapen och -förnödenheter (486/1983)
   
 • Bokföringslag (1336/1997)
  • 1 och 1a §
    
 • Konsumentskyddslag (38/1978)
  • 1 kap. 1 – 5 §
  • 2 kap. 1 – 13 §
  • 3 kap. 1 – 4 §
  • 4 kap. 1 – 5 §
  • 5 kap. 1 – 32 §
  • 6 kap. 1 – 25 §
    
 • Konsumentsäkerhetslag (920/2011)
  • 1 – 12 §
  • 34 – 45 §
    
 • Lag om ändring av skjutvapenlagen (724/2019)
   
 • Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005)
  • 1 – 9 §
  • 63 – 76 §
  • 82 – 88 §
  • 115 – 127 §
  • 130 §
    
 • Lag om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988)
  • 1 kap. 1 – 4 §
  • 2 kap. 1 – 11 §
  • 3 kap. 1 – 4 §
  • 4 kap. 1 – 3 §
  • 5 kap. 1 – 18 §
  • 7 kap. 2 – 8 §
    
 • Lag om export av försvarsmateriel (282/2012)
   
 • Lag om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993)
   
 • Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/1978)
  • 1 - 3 §
  • 6 §
    
 • Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003)
   
 • Jaktlag (615/1993)
  • 1 – 4 kap.
  • 7 kap.
  • 10 kap.
    
 • Jaktförordning (666/1993)
  • 10 – 21 §
    
 • RÅDETS BESLUT (GUSP) 2019/1560 av den 16 september 2019 om ändring av gemensam ståndpunkt 2008/944/Gusp om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel (Senast konsoliderade version)
   
 • Aktiebolagslag (624/2006)
  • 2 kap. 1–14 §
  • 6 kap. 1–28 §
  • 19 kap. 1–8 §
  • 20 kap. 1–25 §
    
 • Strafflag (39/1889)
  • 30 kap. 1 – 13 §
  • 33 kap. 1 – 4 §
  • 41 kap.
  • 44 kap. 11 – 13 § och 17 §
  • 46 kap.
  • 47 kap. 1 § ja 7 - 9 §
    
 • Inrikesministeriets förordning om den blankett som ska användas vid anmälan enligt 25 § 4 mom. i skjutvapenlagen (719/2020)
   

 • Inrikesministeriets förordning om tekniska krav för att förhindra ändring av ett föremål till ett skjutvapen samt om permanent begränsning av laddningsanordningars kapacitet och permanent förhindrande av deras funktion (890/2019)
   

 • Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om säkerhetsskåp som är avsedda för förvaring av skjutvapen (956/2017)
   

 • Standard SFS 4399, Upplagsmagasin för explosiva varor. Konstruktion och utrustning av upplagsmagasin för butikslager.
   
 • Dataskyddslag (1050/2018)
  • 1 - 4 §
  • 24 §
  • 26 §
  • 29 - 30 §
  • 33 §
  • 35 §
    
 • Firmalag (2.2.1979/128)
  • 1 - 19 §
    
 • Arbetsavtalslag (55/2001)
  • 1 kap. 1–10 §
  • 3 kap. 1–5 §
  • 6 kap. 1–7 §
  • 8 kap. 1–3 §
    
 • Arbetarskyddslag (738/2002) 
   
 • Statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster (613/2004)
  • 1 – 10 §
    
 • Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015)
  • 1 kap.
  • 2 kap.
  • 4 – 5 kap.
  • 8 – 12 kap.
  • 14 kap.
  • 17 kap.
  • 19 kap.
    
 • Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid tillverkning, hantering och upplagring av explosiva varor (1101/2015)
  • 1 kap.
  • 7 kap.
  • 8 kap.
  • 10 – 13 kap.

Aktuella författningar i Finlex 

Författningar i Europeiska unionens officiella tidning