Lähtöaineiden kansallinen yhteyspiste sv

Nationell kontaktpunkt

Enligt EU-förordningen (2019/1148) och lagen om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (73/2021) ska EU-medlemsstaterna utnämna en nationell kontaktpunkt för rapportering av misstänkta transaktioner, betydande försvinnanden och stölder som gäller sprängämnesprekursorer.

I Finland är det centralkriminalpolisen som är den nationella kontaktpunkten.

En anmälan till den nationella kontaktpunkten enligt lagen om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer ska göras:

a) om en misstänkt transaktion

Misstänkta transaktioner som gäller ämnen som förtecknas i bilagorna till förordningen eller blandningar som innehåller dem ska utan obefogat dröjsmål rapporteras till den nationella kontaktpunkten om de överskrider det koncentrationsvärde som nämns i bilagan.

Anmälningsskyldigheten gäller förutom konsumenter även idkare av yrkes-, affärs- eller näringsverksamhet. Anmälan görs så att blanketten nedan sänds till den nationella kontaktpunkten.

En anmälan ska göras om misstänkta transaktioner som gäller följande ämnen:

 1. väteperoxid 
 2. nitrometan 
 3. salpetersyra 
 4. kaliumklorat 
 5. kaliumperklorat 
 6. natriumklorat 
 7. natriumperklorat 
 8. hexamin 
 9. svavelsyra 
 10. aceton 
 11. kaliumnitrat 
 12. natriumnitrat 
 13. kalciumnitrat 
 14. kalciumnitrat
 15. ammoniumnitrat 

Anmälningsskyldigheten gäller alla ämnen som nämns ovan samt aktörer som har att göra med dessa ämnen oberoende av koncentrationen.

Ekonomiska aktörer kan förbehålla sig rätten att vägra att genomföra transaktionen. I mån av möjlighet ska man ange kundens identitet om det finns motiverat skäl att misstänka att den blivande transaktionen som gäller ett eller flera av ämnen som förtecknats i bilagorna eller en blandning eller ett ämne som innehåller dem är en misstänkt transaktion med beaktande av alla omständigheter och särskilt om den eventuella kunden

 • uttrycker sig vagt som ämnets eller blandningens avsedda användning;
 • inte känner till ämnets eller blandningens ansedda användning eller inte kan förklara den på ett trovärdigt sätt;
 • avser att köpa ämnen i mängder, kombinationer eller koncentrationer som är ovanliga för privat användning;
 • är ovillig att visa upp handling som styrker identitet eller bostadsort; eller
 • insisterar på att använda ovanliga betalningsmetoder, såsom stora belopp i kontanter.

b) om försvinnande eller stöld 

Vid egendomsbrott som gäller prekursorer ska en brottsanmälan alltid göras vid det egna områdets polisstation, och man ska samtidigt informera mottagaren av anmälan att det handlar om en prekursor enligt den nämnda lagen. Den nationella kontaktpunkten ska informeras om betydande försvinnanden och stölder.

Betydande försvinnanden och stölder av ämnen som förtecknats i bilagorna och blandningar eller ämnen som innehåller dem som sker i andra EU-länder ska rapporteras till den nationella kontaktpunkten i den medlemsstat där försvinnandet eller stölden ägde rum.

Uppgifter för den nationella kontaktpunkten i Finland:

Centralkriminalpolisen
Underrättelseavdelning
E-post: [email protected] 
Telefon +358 50 417 7229

Polisen ser över dessa uppgifter på vardagar under tjänstetid 8–16.

När du behöver brådskande hjälp av polisen, ring till nödnumret 112.

Den nationella kontaktpunkten tar inte emot brottsanmälan.