Identitetskort till minderårig text ax

Identitetskort till minderårig


Även ett litet barn behöver ett eget resedokument. Ansökningar för ett minderårigt barn kan göras på nätet på samma sätt som för en vuxen person, men i de flesta fall måste barnet besöka polisstationen för att identifieras.

Ett besök behövs om sökandens tidigare pass eller identitetskort beviljades när hen var under 12 år. Detta gäller även om den sökande fortfarande är under 12 år. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att identifiera barn, eftersom ansiktsdragen förändras snabbt hos en minderårig.

Besök på polisstationen

 

  • Sökande alltid närvarande: När en minderårig ansöker om pass ska denna vara personligen närvarande på polisstationen, även om personen i fråga är ett spädbarn.
  • Vårdnadshavaren närvarande: Om sökande är under 15 år ska åtminstone den ena av vårdnadshavarna vara närvarande på polisstationen. En person som fyllt 15 år kan sköta sitt ärende på polisstationen på egen hand utan vårdnadshavare om vårdnadshavaren gett sitt skriftliga tillstånd för detta och om den sökandes identitet kan bestyrkas.
  • Att bestyrka barnets identitet: Ett barns identitet ska i princip styrkas med ett pass eller identitetskort. Om sådana handlingar inte finns, sker identifikationen på annat sätt. Vid behov kan en minderårig identifieras genom att vårdnadshavaren identifieras.

Vårdnadshavarnas samtycke


För ansökan om identitetskort för en minderårig krävs samtycke av alla vårdnadshavare.

Ansökan på nätet: Vårdnadshavarna kan ge sitt samtycke på nätet eller sända det skriftligen till polisstationen. Vårdnadshavaren som gör ansökan ger sitt samtycke direkt i ansökan. De andra vårdnadshavarna kan besvara en förfrågan till samtycke genom att logga in på polisens nättjänst. Samtycket kan också ges personligen på polisstationen.

Ansökan på polisstationen: Om ansökan görs på polisstationen, kan de vårdnadshavare som är med ge sitt samtycke muntligt. De vårdnadshavare som inte är med ger sitt samtycke skriftligt. 

Ladda ned blanketten för samtycke: Vårdnadshavarens samtycke.

Om samtycke inte finns: Ett identitetskort kan beviljas utan den andra vårdnadshavarens samtycke endast av särskilda skäl om en vårdnadshavare inte kan ge sitt samtycke på grund av resa, sjukdom eller av någon annan motsvarande orsak.

En minderårig kan beviljas identitetskort även om vårdnadshavaren inte ger sitt samtycke, om det tydligt skulle strida mot barnets bästa att inte utfärda identitetskortet och det kan anses uppenbart att barnet inte i strid med vårdnadshavarens samtycke förs till ett annat land annat än tillfälligt.

Henkilökortti alaikäiselle infoboksi sv

Serviceavgifter för tillståndsansökningar och anmälningar

Ta reda på serviceavgifterna för identitetskort på sidan Serviceavgifter under punkten identitetskort.