Seksuaalirikokset-leipäteksti

Sexualbrott 

År 2020 anmäldes över 4 472 sexualbrott till polisen. 

Sexualbrott inkluderar sexuellt antastande, sexuellt utnyttjande, tvingande till sexuella gärningar, våldtäkt, sexuellt utnyttjande av barn. Överträdelser relaterade till sexuell moral är också straffbara. 

En del av sexualbrotten förblir dolda

Polisen får endast kännedom om en del av sexualbrotten. Rädsla eller skam kan hindra från att göra brottsanmälan.  I vissa fall vet inte personen ifråga om att han eller hon har blivit offer för ett brott. Unga personer blir så ofta närmade i sexuell mening på sociala medier att det anses vara normalt och vardagligt.

Sexuellt antastande

Sexuellt antastande blev straffbart i Finland år 2014. Enligt lagen avser man med sexuellt antastande en gärning som genom beröring gör intrång på den sexuella självbestämmanderätten. 

I praktiken är sexuella trakasserier oönskad beröring av kroppen, till exempel klappar på skinkorna, kläm på brösten, smekningar och annat tafsande. Trakasserierna kan inträffa var som helst och gärningsmannen kan vara en bekant eller en främmande person.

Om du har blivit sexuellt antastad:

  • Om antastandet till exempel har ägt rum på staden, lägg gärningsmannens kännetecken på minnet.
  • Gör en brottsanmälan så snabbt som möjligt.
  • Sök hjälp om händelsen känns svår för dig. Varje person reagerar individuellt på antastande.
  • Kom ihåg att det är gärningsmannen som är ansvarig för antastandet, det är inte ditt fel.

Våldtäkt

För sex behövs bådas samtycke. Enligt lagen tvingas ena parten vid en våldtäkt till samlag genom våld eller hot om våld. 

Även situationer där gärningsmannen har samlag med en person som har slocknat, insjuknat, är handikappad eller på annat sätt i ett hjälplöst tillstånd, betraktas som våldtäkt. Av en medvetslös person har man inte kunnat få samtycke till sex. 

Våldtäkten betraktas som grov om allvarliga skador har orsakats, om det finns flera gärningsmän, om det psykiska och fysiska lidandet är betydande, om offret är under 18 år, om sättet på vilket handlingen har utförts varit speciellt rått eller grymt eller det under handlingen hotats med allvarligt våld eller till exempel med eggvapen. 

Även försök till våldtäkt är straffbart.

Sexualbrott mot barn och unga

Till sexuellt utnyttjande av barn räknas sexuella handlingar som riktar sig mot barn under 16 år och som skadar barnets utveckling.  För samlag med ett barn under 16 år döms man också till sexuellt utnyttjande av barn. 

Det strängaste handlingssättet är grovt sexuellt utnyttjande av barn. Detta innebär ett brott som är mycket skadligt för barnet, där gärningsmannen till exempel kan ha en förtroendeställning till barnet eller brottet görs på ett speciellt förnedrande sätt.

Antastare lurar på nätet

Nuförtiden begås sexualbrott mot barn ofta på nätet eller med hjälp av det. Utnyttjande av barn som begås på nätet är ett vanligt problem och föremål för brottet (målsägande) är både flickor och pojkar. 

Sexualbrott mot barn som begås på nätet kan till exempel vara skickande av eller förfrågningar om meddelanden, bilder eller video med sexuell konnotation, eller utnyttjande som skett via webb-kamera. En del av de brott som haft sin början på nätet leder också till fysiska möten och kontakt. 

De vuxna har alltid ansvaret

Fastän barnet skulle ta initiativ till meddelandena är det alltid den vuxna som är ansvarig. I sexualbrott mot barn är även barnets föräldrar målsägande. 

Om parterna är nära varandra i ålder är det nödvändigtvis inte frågan om sexualbrott. En diskussion mellan två 15-åringar kan ha en sexuell nyans men vara normal och inte innebära utnyttjande.

Unga personer skickar “nudes” på sig själva till varandra. Innehav av barnpornografisk bild är ett brott. Här gör sig de unga själva skyldiga till brott genom att inneha dessa bilder. Detta inkluderar även “hämndporr”, då en före detta partners bilder sprids vidare.

Seksuaalirikokset -oikean palstan sisältö -sv

Anmäl alltid brottsmisstanke till polisen

Sexualbrott mot barn är skadliga och brott av känslig natur. Just på grund av sakens känsliga natur anmäls de inte alltid till polisen.  En enskild handling som kan verka liten kan hjälpa polisen att spåra en större serie handlingar. Gärningsmännen har ofta många offer. Därför är det viktigt att anmäla till polisen oavsett om ärendet är allvarligt eller inte. Tidig anmälan kan förhindra nya handlingar och stoppa handlingar som redan pågår.

Om man som utomstående träffar på sexualbrott? Kontakta den lokala polisen och berätta din information om det som inträffat.

Myndigheter har anmälningsskyldighet

Många organ har redan på grund av sitt arbete skyldighet att anmäla till polisen sexualbrott mot barn som de har uppmärksammat. Detta gäller också sexualbrott som inträffa på nätet. Förutom olika myndigheter är sådana organ bland annat utbildnings- och ungdomsverksamhet, barnens dagvård, församlingen och arrangörer av skolelevers morgon- och eftermiddagsverksamhet. 

Ett barn lutar huvudet mot händerna vid en pulpet. På bordet en öppnad laptop.

Seksuaalirikokset-haitari